Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:496 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 18.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hammerfest Energi AS har vist svært stor innovasjonsevne innen utvikling av miljøvennlig energi. I januar -05 leverte de Norges første søknad om konsesjon til gasskraftverk med fangst og lagring av CO2. I juni 2007 avslo NVE søknaden. Denne avgjørelsen er anket til departementet.
Er statsråden enig i at det er viktig å realisere testanlegg for flere typer teknologi for CO2-håndtering for gasskraftverk, og når kan Hammerfest Energi forvente å få svar på anken?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen har satt seg ambisiøse målsettinger innenfor fangst og lagring av CO2. Utvikling av teknologier for å fange CO2 i forbindelse med energiproduksjon er av svært stor betydning i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. De ulike norske prosjektene utgjør viktige bidrag til å løse klimautfordringene.

Samarbeidet mellom aktører fra flere land på Mongstad er et av flere viktige tiltak for å fremskynde realiseringen av CO2-håndtering. Det er planlagt at prosjektet skal teste ut to teknologier, en karbonatteknologi og en aminteknologi. Et testsenter vil gi økt kunnskap og erfaring om virkning, drift og miljøpåvirkning av ulike teknologier. Den brede deltakelsen på Mongstad bidrar til at energiselskaper og teknologileverandører i samarbeid kan vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere både kostnadene og den tekniske og økonomiske risikoen knyttet til storskala CO2-fangst.

Ved gasskraftverket på Kårstø har Regjeringen fastsatt prinsipper for prekvalifisering av interessenter for å bygge et fangstanlegg for CO2. Aktører med teknologi av ulik modenhetsgrad får mulighet til å prekvalifisere seg. Prosjektet vil være et viktig bidrag i innsatsen for å videreutvikle kunnskap om CO2-fangst og oppskalering av slik teknologi. Vi vil også høste erfaringer med transport og lagring av fanget CO2.

Departementet arbeider nå med klagen fra Hammerfest Energi. I den videre prosess vil departementet ha møter med Hammerfest Energi og andre involverte parter. Saken er omfattende og er gjenstand for grundig saksbehandling. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke nå mens klagebehandlingen pågår, kan forskuttere verken tidspunkt for eller resultat av et endelig vedtak i saken.