Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:502 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ivareta hensynet til lokalmiljøet og kulturmiljøet når Miljøverndepartementet nå skal ta stilling til trasévalg i forbindelse med utbyggingen av ny E16 fra Bjørum til Avtjerna?

Begrunnelse

Det foreligger to alternative trasévalg for utbygging av E16 gjennom Bærum og til Skaret i Hole. Dette er en strekning som har lav veistandard i forhold til veiens funksjon. Det er sterkt behov for økt trafikksikkerhet, det er kødannelser og miljøproblemer. I dag er trafikken på E16 ca. 10 000 kjøretøy i døgnet over Sollihøgda. Veksten har vært ca. 2 pst. årlig. Dette tilsier at det haster med å komme i gang og ferdigstille veien.
Bærum kommune ønsker en trasé som ivaretar landskapsbildet, nærmiljøet, friluftskorridor, regionalt elgtrekk, beiteområde for hjort, kulturminner og kulturmiljø. Statens vegvesen foreslår en billig løsning som ikke, ifølge administrasjonen og de folkevalgte i Bærum kommune, ivaretar sterkt nok nevnte forhold.
Meglingen mellom Statens vegvesen og Bærum kommune har ikke gitt resultater. Saken sendes derfor til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Kommunedelplan for ny E16 fra Bjørum til Avtjerna er under behandling i kommunen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil etter det opplyste på telefon til departementet forsøke å gjenoppta mekling mellom partene i løpet av februar. Etter en eventuell mekling skal planen sluttbehandles i kommunen. Dersom meklingen ikke fører frem, kan kommunen velge å vedta planen med innsigelser. Planen vil da sendes departementet for avgjørelse. Så lenge planen ikke er endelig vedtatt i kommunen, har jeg ikke grunnlag for å ta stilling til saken.