Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:505 (2007-2008)
Innlevert: 21.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Skal ubrukte prosjektmidler til kulturformål som er tenkt å dekke utgifter til reise og hotell o.l. og som overføres fra et år til et annet, regnes som lønnsinntekt og komme til inntektsbeskatning?

Begrunnelse

Kulturprosjekter følger ikke alltid kalenderen og kan gå over flere år. Støtte som gis et år for å dekke utgifter til gjennomføring av et prosjekt ( ikke lønn) et år, kan bli overført til bruk året etter. Det kan oppleves som urimelig at ubrukte prosjektmidler beskattes som lønn for mottaker.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er ikke opplyst hvilken tilskuddsordningen spørsmålet gjelder, og jeg kan derfor bare gi en mer generell redegjørelse for skattereglene på området. Dersom en skattyter mottar offentlige tilskudd til dekning av kostnader i forbindelse med virksomhetsutøvelse, vil slike tilskudd normalt anses som en fordel vunnet ved virksomhet. Tilskuddet reduserer den kostnaden som skal dekkes slik at bare eventuell udekket kostnad kan føres til fradrag i virksomhetsinntekten. Er tilskuddet større enn den kostnaden som skal dekkes, er overskuddet normalt skattepliktig inntekt.

Når det gjelder tidfesting av tilskudd som i utgangspunktet er skattepliktige, er det imidlertid etter ligningspraksis adgang til å få utsatt inntektsligningen av tilskuddet til det senere år kostnaden påløper. På den måten vil skattyter kunne føre ubrukte tilskuddsmidler et år mot kostnader som påløper i et senere inntektsår.