Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:509 (2007-2008)
Innlevert: 21.01.2008
Sendt: 22.01.2008
Besvart: 29.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Vil statsråden sikre at den akuttmedisinske akuttberedskapen som trykkammeret på Olavsvern representerer for Nord-Norge vil bli opprettholdt, uavhengig av hva som skjer med marinebasen i oppfølgingen av FS 07?

Begrunnelse

I FS 07 foreslås Olavsvern marinebase nedlagt. Olavsvern har et trykkammer som ifølge artikkel i Nordlys 9. desember 2007 har utgjort en livsviktig del av den sivile akuttmedisinske beredskapen i Nord-Norge. Dersom trykkammeret nedlegges, blir nærmeste tilsvarende tilbud trykkamrene i Oslo (Ullevål Universitetssykehus) og Bergen (Haukeland Universitetssykehus)
Uavhengig av de politiske vurderingene av forslagene i FS 07 er det vesentlig å få avklart om myndighetene aksepterer at det akuttmedisinske tilbudet i landsdelen kan bli svekket.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Forslaget om å nedlegge Olavsvern marinebase er kommet som et innspill fra Forsvarsstudien 07 til ny langtidsplan for Forsvaret i perioden 2009-2012. Jeg er informert om at arbeidet med ny langtidsplan, som framtidig basestruktur er en del av, behandles nå i Forsvarsdepartementet. Således er dette forslaget ett blant mange som fremdeles er til behandling. Ny langtidsplan skal fremmes for Stortinget våren 2008.

Jeg finner det ikke naturlig å gå inn i en diskusjon om mulige utganger på saker som er i prosess, og som skal forelegges Stortinget.

Generelt gjelder det at det regionale helseforetaket har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region. Det er også det regionale helseforetaket som inngår avtaler med eksterne aktører om behandlingsressurser. Dersom det skjer endringer i private eller offentlige aktørers disposisjoner som gir følger for drift og organisering av helsetjenestene, er dette en sak som må håndteres. Det står også i fokus i Regjeringens arbeid å søke å utnytte ressursene på de ulike samfunnsområdene til felles beste for befolkningen.