Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:517 (2007-2008)
Innlevert: 24.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 01.02.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen har i løpet av tre kvart år utnevnt henholdsvis Pål Lorentzen, Anne Kverneland Bogsnes og Ole Berrefjord som styreledere i de statlige institusjonene Festspillene, Harmonien og Den Nationale Scene i Bergen. Samtlige bor i Bergen og har tilknytning til Arbeiderpartiet. Om et par måneder skal det opprettes styre for den nye operaen.
Hvilke kriterier og prosesser legger Regjeringen til grunn ved slike styreoppnevnelser?

Begrunnelse

Bergens Tidende har i flere artikler (13/1 og 16/1) tatt opp Regjeringens utnevnelse av personer med Ap-tilknytning i ledende statlige kulturstillinger i Bergen.
Det er samtidig mye overlapping mellom disse vervene og representasjon i andre styrende organer, for eksempel styret i Sparebanken Vest, som Bergens Tidende tar opp i en artikkel 16. januar 2008. I tillegg sitter tidligere kommunalråd for Arbeiderpartiet, Anne Gine Hestetun, som styremedlem i Festspillene og Sparebanken Vest.
Disse utnevnelsene skaper et inntrykk av partibok-kultur i kulturlivet, omtalt i BT som "fortetting" i kulturinstitusjonene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet oppnevner styreleder og andre styremedlemmer til mer enn femti institusjoner organisert som aksjeselskap, stiftelser og statlige virksomheter innenfor kulturområdet.

Styrene skal påse at forvaltningen av institusjonene skjer etter gjeldende lover og forskrifter og forutsetninger for det offentlige tilskuddet.

Departementet legger stor vekt på at det blir oppnevnt kompetente styrer. I arbeidet med styreoppnevninger ser vi etter personer med yrkes- og utdanningsbakgrunn som gir god bakgrunn for utøvelse av styrevervet. Når det gjelder styreledere, legges det stor vekt på erfaring fra tilsvarende verv.

Det er også viktig med styrer som har en bred sammensetting og folk med ulik bakgrunn. I tillegg har departementet som ambisjon å utjevne den svært skjeve kjønnsbalansen i styreledervervene som var situasjonen ved regjeringsskiftet i 2005.

Det er de ulike styremedlemmenes kompetanse og kvalifikasjoner som er avgjørende, ikke partitilhørighet. Samtidig er det ingen diskvalifikasjon å ha politisk erfaring. Når det gjelder de navngitte personene i spørsmålet, ser ikke departementet det som sin oppgave å kartlegge de ulike styremedlemmenes politiske meninger eller partisympatier.

I arbeidet med utnevning av styremedlemmer lytter vi til innspill fra mange instanser, blant annet institusjonene selv, avtroppende styre, lokale myndigheter og organisasjoner.