Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:533 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ifølge TU 0208 vil trolig ikke et norsk-svensk sertifikatmarked kunne tre i kraft før 2012. Kraftbransjen må dermed operere under dagens støtteordning 4 år til. Støttesystemet har så langt vist seg utilstrekkelig, spesielt pga. lavt støttenivå. Statsråden har tidligere sagt at kun nye prosjekter vil kunne ta del i nye støtteordninger.
Vil dette også gjelde dersom det blir innført en ordning med grønne sertifikater, eller vil statsråden sørge for at prosjekter kan gå over til et sertifikatsystem når det ev. trer i kraft?

Begrunnelse

I svar på dok 15 spm 276 (2207-2008) står det følgende: "Eventuelle justeringer i ordningen vil da gjelde for kraftproduksjon fra anlegg som bygges etter at endringer i ordningen er vedtatt."
Undertegnede er bekymret for at en slik holdning også i forhold til grønne sertifikater vil føre til at kraftaktørene avventer investeringer i fornybarprosjekter ytterligere.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Svaret fra meg på spørsmål 276 som det henvises til i begrunnelsen for spørsmål 533 refererer seg til hvilke prosjekter som vil bli berørt av en endring i satsene i en elstøtteordning etter at den er etablert.

I forhold til spørsmålet om prosjekters mulighet til å gå over til en ordning med grønne sertifikater, så ble det i forbindelse med arbeidet med et felles norsk-svensk sertifikatmarked i 2005-2006 etablert overgangsordninger for vannkraft og vindkraft, jf. St.prp. nr. 11 (2006-2007) kap. 2.1. For vannkraften ble det slått fast at anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 ville ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers var kvalifisert. Tilsvarende bestemmelse ble gjort for vindkraften under forutsetning av at de betalte tilbake tilskudd fra Enova.

I avtalen om klimameldingen mellom regjeringspartiene og H, KrF og V er det nedfelt at Norge skal gjenoppta drøftingene med Sverige om grønne sertifikater. Fra norsk side arbeides det ut i fra et ønske om raskest mulig etablering av et felles marked.Fram til et grønt sertifikatmarked er på plass vil investeringsstøtten til fornybar kraft innenfor dagens notifiserte ordning styrkes.

I samsvar med dette vil vindkraftprosjekter som i tiden framover får investeringsstøtte hos Enova kunne gå over til et grønt sertifikatmarked når det er på plass.