Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:535 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 05.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Dersom man er samboer og har forsørgelsesansvaret for samboer og deres felles barn, dvs. at det bare er 1 inntekt i familien, kvalifiserer man ikke for skatteklasse 2 som innebærer lavere skatt, men skatteklasse 1. Dersom man er gift og ektefellen ikke jobber, eller er enslig forsørger, kvalifiserer man derimot til skatteklasse 2.
Kan finansministeren opplyse om hva som er bakgrunnen for denne forskjellsbehandlingen, og vil finansministeren utbedre denne skjevheten?

Begrunnelse

Det ønskes også oppgitt proveny for hva en slik endring ville innebære bokført og påløpt fra hhv. 1. januar og 1. juli.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Retten til personfradrag i klasse 2 er regulert i skatteloven § 15-4 annet ledd. Etter bestemmelsen gis personfradrag i klasse 2 til ektefeller som lignes under ett for begges samlede formue og inntekt, og til enslig med omsorg for barn. Andre personlige skattytere skal ha personfradrag i klasse 1.

Likestilt med ektefeller er samboere hvor den ene er pensjonist med meldeplikt etter folketrygdloven. Slike samboere lignes på samme måte som ektefeller, og kan derfor få personfradrag i klasse 2. Andre samboere lignes hver for seg i klasse 1, og er derfor ikke likestilt med ektefeller etter denne bestemmelsen.

Etter langvarig ligningspraksis regnes samboere med felles barn heller ikke som enslige forsørgere. Denne forståelsen er basert på en byrettsdom fra 1982, hvor den tilsvarende bestemmelsen i skatteloven av 1911 er tolket.

I Innst.O. nr. 10 (2006-2007) ba finanskomiteen Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om det er områder innenfor skatte- og avgiftsretten hvor samboere bør likestilles med ektefeller. Departementet har på denne bakgrunn satt i gang et arbeid med å vurdere om og eventuelt hvordan likebehandling av samboere og ektefeller kan gjennomføres. Spørsmålet om skatteklasse for samboere med felles barn vil inngå i denne vurderingen.

Slik Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE, i dag er utformet, lar det seg ikke gjøre å beregne provenyvirkningen av endringen som er nevnt i spørsmålet.