Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:540 (2007-2008)
Innlevert: 28.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 05.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Regjeringspartiene har i klimaforliket forpliktet seg til en økt prioritering av ny fornybar energi. Blant annet er det et viktig siktemål å få realisert vindkraftprosjekter i Norge. Dalane Vind AS har sendt et vindkraftanlegg i Eigersund kommune til konsesjonsbehandling i NVE, men har fått beskjed om at saken ikke kan tas under behandling på grunn av lav saksbehandlingskapasitet.
Hva vil statsråden gjøre for at slike saker skal få sin behandling raskt?

Begrunnelse

I et foreløpig svar 02.11.07 på konsesjonssøknaden heter det: "NVE kan dessverre ikke ta saken deres under behandling på det nåværende tidspunkt på grunn av saksbehandlingskapasiteten". Dalane Vind AS opplyser at prosjektet kan realiseres raskt dersom NVE gir de nødvendige tillatelser. Uten at NVE behandler saken, stopper også reguleringsplanarbeidet i kommunen opp. Dette vil også kunne ramme en planlagt utvidelse av Dalane Miljøverk som er en del av samme reguleringsplan.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Fornybar energi er et viktig satsingsområde for Regjeringen. Jeg ønsker å bidra til å utløse investeringer blant annet i vindkraftutbygginger.

Den kraftige økningen i antallet konsesjonssøknader til NVE de siste årene har medført en forlenget behandlingstid for konsesjonssøknader. Til tross for effektiviseringstiltak og styrking av NVEs saksbehandlingskapasitet i 2007, har behandlingstiden ikke blitt redusert grunnet det svært store tilfanget av antallet innkomne søknader. NVEs budsjett er i 2008 økt ytterligere, og disse midlene skal blant annet nyttes til å styrke NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet.

Den store pågangen av saker gjør det nødvendig å prioritere hvordan saks-behandlingskapasiteten benyttes. NVE skal prioritere behandling av prosjekter som kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten, særlig i utsatte regioner.

NVE legger opp til en regionvis behandling av konsesjonssøknader for vindkraft. Det gir grunnlag for å kunne se flere prosjekter i sammenheng. Samtidig kan behandlingen av vindkraft samordnes med behandlingen av nettforsterkninger. Regionvis behandling er ressurskrevende, men legger til rette for løsninger som gir best helhetlig resultat med hensyn til ressursutnyttelse, nettkapasitet, naturinngrep og andre konflikter.

I den regionvise behandling av vindkraft har Midt-Norge vært prioritert, grunnet kraftbehov og samordning med behandlingen av nye overføringsledninger. I neste runde med regionsvis behandling vil NVE ta for seg Rogaland. NVE tar sikte på å kunne starte behandlingen av vindprosjekter i Rogaland før sommeren. I dette arbeidet vil også nye prosjekter i regionen kunne bli tatt med.

Jeg vil understreke at Rogaland fylkeskommune har utarbeidet fylkesdelplan for vindkraft. Planen er for tiden til godkjenning hos sentrale myndigheter. Fylkesdelplanen vil inngå i grunnlagsmaterialet ved konsesjonsbehandling av vindkraftsøknader. Fylkesdelplanen er retningsgivende for kommunal planbehandling.