Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:541 (2007-2008)
Innlevert: 28.01.2008
Sendt: 28.01.2008
Besvart: 04.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg viser til tverrpolitisk skepsis i Nesodden kommune til de framlagte planene for omorganisering av politiet i Follo.
Kan justisministeren forsikre om at disse lokale innvendingene vil bli lagt vekt på ved Regjeringens avgjørelse, og at en ikke vil gjennomføre en omorganisering som fører til tap av lokalkunnskap, mindre forebygging, dårligere tilgjengelighet eller lengre responstid?

Begrunnelse

Det er en kjensgjerning at når publikum vurderer politiet, legges størst vekt på responstiden fra alarmen går og til politiet kan være til stede. For KrF er det viktig at denne tiden ikke øker med omstruktureringen av Follo-Politiet. Også Politiets Fellesforbund har vært skeptisk til omorganiseringen og frykter at omleggingen først og fremst vil brukes til å spare penger, og ikke til å styrke politiet.


Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politi- og lensmannsetaten har, som alle andre sektorer i offentlig forvaltning, begrensede ressurser og må alltid vurdere sin organisasjon ut fra en tanke om å få mest mulig polititjeneste ut fra de ressurser, som til enhver tid er til rådighet.

Follo politidistrikt er, sammen med Hordaland politidistrikt, utpekt som forsøksdistrikter, hvor bl.a. grensereguleringer mellom enhetene, etablering av politiråd i kommunene og deltakelse i offentlige servicekontorer skal sees i sammenheng. Dette er en oppfølging av Innst. S. Nr. 145(2005-2006) i forbindelse med Stortingets behandling av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver - jf St.prp. nr 1 (2006-2007). I mandatet for forsøksdistriktene ligger klare føringer blant annet ved at foreslåtte endringer skal støtte opp om de hovedmål som ble satt for politireformen ved at politiet skal bli mer effektivt i forhold til forebygging og bekjempelse av kriminalitet, at politiet blir mer publikumsrettet og tjenesteytende og sluttelig at politiet skal bli mer kostnadseffektivt.

I prosesser av denne type vil de kommuner som blir berørt bli involvert bl.a. ved at de blir bedt om å avgi skriftlig uttalelse til politimesterens forslag før saken sendes Politidirektoratet og deretter Justisdepartementet for avgjørelse. I dette ligger at departementet får vurdert kommunenes uttalelser før det fattes endelig beslutning. I tillegg foretas det kvalitetssikring av politimesterens forslag både i direktoratet og departementet.

Responstiden skal alltid stå sentralt i vurderingen av politiets måte å organisere seg på. Topografien og korte avstander i Follo er faktorer som bør føre til at krav til politiets responstid bør være lettere å etterkomme der enn mange andre steder i landet.

Som justisminister vil jeg følge det arbeidet som gjøres i prøvedistriktene med særlig interesse.