Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:554 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 30.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Lysarmaturer med kondensatorer som inneholder PCB skal i henhold til påbud fra miljøvernmyndighetene være utfaset innen 1. januar 2008. For lokale lag og foreninger, som ofte står som eiere av lysløyper, medfører det store utgifter å gjøre de nødvendige utskiftinger.
På hvilken måte vil statsråden bidra til å redusere den økonomiske belastningen for de lokale eierne slik at skiløypene fortsatt kan være opplyst og tilgjengelig?

Begrunnelse

Lokale eltilsyn skulle bistå SFT med å spre informasjon og kartlegge hvor langt ulike virksomheter har kommet i utfasingsarbeidet. Eieren av lysløypene, altså den lokale skiklubben, idrettslaget eller kommunen har ansvar for å skifte ut armaturene. Dersom eierne var varslet tidligere, kunne de søkt om spillemidler for rehabilitering av anlegg, men mye tyder på at nødvendig informasjon ikke har nådd frem til riktig adressat. Det er derfor behov for strakstiltak. Utskifting av armaturene medfører betydelige utgifter, og kan gå sterkt ut over de lokale foreningenes økonomi. Det haster med at noe blir gjort, hvis ikke vil mange av lysløypene bli mørklagt fordi organisasjonene ikke har økonomi til å bære utgiftene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: PCB er et kjemisk produkt med en rekke fremragende egenskaper, men som også betegnes som en av de farligste miljøgifter som finnes. Brukt i lysarmaturer finnes PCB i kvikksølvdamplamper som er produsert fra 1960 til 1979 og i de fleste lysrørarmaturer som er produsert fra 1965 til 1980. Det finnes ingen samlet oversikt over idrettsanlegg hvor PCB-holdige lysarmaturer er i bruk, men mange lysløyper har, eller har hatt, slike armaturer. Flere idrettsanlegg, både utendørs og i bygg, har sannsynligvis også lysanlegg med slike armaturer.

Miljøvernmyndighetene bestemte i år 2000 at blant annet lysarmaturer som inneholder PCB skulle tas ut av bruk i løpet av 2004. Dette var hjemlet i Forskrift om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier (FOR 2002-12-20 nr 1823, Miljøverndepartementet). Statens Forurensningstilsyn (SFT) informerte om denne bestemmelsen og har behandlet søknader om dispensasjon. I årene 2003 og 2004 mottok SFT mange søknader om utsettelse av fristen for utfasing. Ifølge SFT var mange av søknadene godt begrunnet, og det ble påvist at en utsettelse av fristen kunne ha positive ringvirkninger blant annet i form av at nye og mer energiøkonomiske armaturer var på vei inn i markedet. Fristen for utfasing av armaturer med PCB-holdige kondensatorer ble derfor utsatt, slik at med virkning fra 1. januar 2008 er slike kondensatorer forbudt i innendørs lysrørarmaturer og innendørs og utendørs damplamper. Utendørs lysrørarmaturer med PCB-holdige kondensatorer skal være faset ut senest 1. juli 2008. Brukte armaturer skal leveres på godkjent mottak.

Det er eier av anlegg som er ansvarlig for at PCB-holdige armaturer skiftes ut. Forbudet mot PCB-holdige armaturer ble varslet i år 2000. Eiere av anlegg har dermed hatt 7 til 8 år til disposisjon for å gjennomføre utskiftingen. Gjennom ulike kanaler har det vært informert om kravet til at gamle armaturer skal skiftes ut, og kravet bør være godt kjent for aktuelle eiere av anlegg.

Kommuner og idrettslag som eier idrettsanlegg kan søke om tilskudd av spillemidlene til utskifting av armaturer innenfor de bestemmelser som gjelder for tilskuddordningen. På bakgrunn av den lange tiden som er gått siden krav om utskifting ble varslet, har anleggseiere hatt rikelig tid til å planlegge utskifting og å søke om tilskudd til tiltaket. Det er å bemerke at de armaturene det er snakk om er gamle og sannsynligvis modne for utskifting av flere årsaker. Nyere armaturer er mer energieffektive, noe som igjen betyr at anleggseiere på sikt sparer driftskostnader.