Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:567 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 12.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen gir inntrykk av at et CO2 renseanlegg på Kårstø er en sentral del av å utvikle ny, moderne CO2-renseteknologi som vil være overførbar og anvendelig en rekke steder. Tidligere energiminister Enoksen uttalte derimot det motsatte, nemlig at dette var teknologi som kun ville kunne brukes i svært få tilfeller.
Var Enoksens uttalelser feil, eller kan statsråden oppsummere endringer i prosjektet som gjør at situasjonen nå er endret?

Begrunnelse

På Stortinget 18/10-06 uttalte daværende energiminister Enoksen følgende: "[...] på Kårstø tar Regjeringen det fulle og hele ansvaret basert på dagens teknologi, som er kostbar, og som er en teknologi som kun vil være anvendbar i svært få tilfelle [...]"

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen har satt seg ambisiøse mål knyttet til CO2-håndtering. I desember i fjor orienterte jeg Stortinget om at Regjeringen har fastsatt kriterier for prekvalifisering av leverandører for å bygge et fangstanlegg for CO2 ved gasskraftverket på Kårstø. Kvalifikasjonsgrunnlaget åpner for et bredere tilfang av teknologileverandører enn det som legges til grunn i NVEs rapport av desember 2006, og er utformet slik at aktører med teknologi av ulik modenhetsgrad får mulighet til å prekvalifisere seg. Vi legger forholdene til rette for å utvikle et bredere leverandørmarked innenfor fangst av CO2, og dette innebærer at både norske og utenlandske aktører kan melde sin interesse.

Planleggingen, byggingen og driften av CO2-fangstanlegget på Kårstø vil gi viktige bidrag til å videreutvikle kunnskap om CO2-fangst og oppskalering av slik teknologi. Fullskalaanlegget vil være blant verdens aller første, og erfaringene med fullskala fangst, transport og lagring av CO2 vil være relevante for andre prosjekter. Utvikling av kostnadseffektiv teknologi er av avgjørende betydning for at CO2-håndtering skal bli et godt virkemiddel i kampen mot global oppvarming.

Det er videre bred enighet om at utfordringene i forbindelse med fangst av CO2 krever at flere teknologimiljøer i verden engasjerer seg. EU-kommisjonen legger for eksempel opp til utvikling av CO2-håndteringsteknologier gjennom 12 demonstrasjonsprosjekter som skal være på plass i 2015. Anlegget på Kårstø kan bidra med viktig erfaring innenfor én av flere teknologiretninger, og vil gi nyttig erfaring i know-how, design og oppskalering som vil kunne ha overføringsverdi til andre prosjekter.