Skriftlig spørsmål fra Jan Petersen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:571 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 07.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): Denne representant har registrert at forsvarsministeren har besluttet å flytte ledelsen av Forsvarets kommunikasjonsavdeling fra Forsvarssjefen til Forsvarsdepartementet.
På hvilken bakgrunn er denne beslutningen fattet, hva er hensikten med å flytte ansvaret for avdelingen og hvilke konsekvenser anser man at dette vil ha for Forsvarssjefens mulighet til å fremme uavhengige fagmilitære råd og utredninger i henhold til sin instruks?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Bakgrunnen for og hensikten med beslutningen er å videreutvikle den integrerte ledelse i forsvarssektoren som Stortinget har besluttet. Samtidig er det et praktisk og konkret grep for å styrke og samle de tilgjengelige ressurser i presse- og informasjonstjenesten.

For sammenhengens skyld minner jeg kort om at hovedtrekkene i den eksisterende ledelsesmodellen i forsvarssektoren ble besluttet av Stortinget gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000 - 2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000 - 2001), og Innst. S. nr. 232 (2001 - 2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001 - 2002), og iverksatt med virkning fra 1. august 2003.

I inneværende langtidsplan, jf. Innst. S. nr. 234 (2003 - 2004) og St.prp. nr. 42 (2003 - 2004), ble det lagt til grunn en ytterligere videreutvikling og effektivisering av den nasjonale strategiske ledelsen (FD og FST) samt den operative ledelsen.

I St.prp. nr. 1 (2006 - 2007) varslet regjeringen at det skulle igangsettes en helhetlig gjennomgang av den øverste ledelsen av Forsvaret. Hovedmålet med gjennomgangen er å oppnå en ytterligere forbedret politisk-strategisk styring, samt å bidra til å realisere resterende deler av innsparingsmål som tidligere er lagt til grunn.

Deler av denne gjennomgangen vil bli reflektert i anbefalingene i den kommende lagtidsplan.

I denne sammenheng har det også vært naturlig å se nærmere på organiseringen av den samlede presse- og informasjonstjenesten i ledelsesapparatet. Allerede i forbindelse med forarbeidene til den refererte St.prp. nr. 45 (2000 - 2001) ble en samling i FD vurdert.

Ved etablering av integrert strategisk ledelse 1. august 2003 ble også forsvarssjefen og de strategiske funksjoner i den tidligere Forsvarets overkommando samlet i departementet. Presse- og informasjonstjenesten kommer i prinsippet ikke i en særstilling i forhold til de funksjonene som ble integrert i FD. Separate kommunikasjonsenheter ble imidlertid videreført i FD og den nyopprettede FST. Disse ble ved innflytting i nytt bygg på Akershus senhøstes 2006 fysisk samlokalisert. Det foreligger dermed omfattende erfaring fra en organisering med to separate kommunikasjonsenheter i strategisk ledelse. Selv om de to enhetene har fått så tett fysisk nærhet som mulig, har det gjennom videreføringen av to separate enheter med nåværende arbeidsdeling ikke lykkes i å generere tilstrekkelig synergieffekt i styring og koordinering av det løpende arbeid.

På bakgrunn av min beslutning er det vurdert hvordan det samlede apparat skal dimensjoners og innpasses i FD. Jeg har lagt vekt på at dette skjer i nært samarbeid med forsvarssjefen og ledelsen i FST samt arbeidstakerorganisasjonene. Denne prosessen er nå i ferd med å bli avsluttet.

Avslutningsvis vil jeg understreke at ordningen som nå etableres ikke vil ha konsekvenser for forsvarssjefens mulighet til å fremme uavhengige fagmilitære råd. Her viser jeg igjen til at presse- og informasjonstjenesten prinsipielt ikke kommer i en særstilling i forhold til andre funksjoner som allerede er integrert i departementet. Som følge av integrert strategisk ledelse ble for eksempelt nettopp det utredningsapparat som gjennomførte siste forsvarsstudie for forsvarssjefen (FS 07), allerede i 2003 organisert i departementet. Organiseringen av kommunikasjonsvirksomheten i forsvarssektoren vil ivareta Forsvarets identitet som etat og forsvarssjefens særlige behov for å ivareta sitt presse- og informasjonsmessige ansvar, bl.a. vil han fortsatt ha egen pressetalsmann/-kvinne.