Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:573 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 08.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I statsbudsjettet for 2008 økes satsene for kjøp av arbeidsmarkedstiltak med 1,1%. En av forutsetningene for statsbudsjettet er en anslått prisstigning på 4,2%. SSB anslår lønnsveksten til å bli 6,2%. I Finnmark har vi store utfordringer med blant annet lange reiseavstander og små bedrifter. I realiteten står vi overfor kutt i antall attføringsplasser i Finnmark.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå kutt og heller bidra til å øke antallet attføringsplasser i Finnmark?

Begrunnelse

Antallet ordinære arbeidsledige er mer enn halvert i løpet av de siste to årene (fra om lag 90000 til i underkant av 40000). Antallet yrkeshemmede i samme periode er redusert med mindre enn 10000 (fra om lag 90000 i 2005). Dette vitner om at det er mange som ikke er i stand til å benytte seg av den positive utviklingen i økonomien og i arbeidsmarkedet, og som derfor har behov for langvarige attføringsløp med betydelig grad av individuell oppfølging. I denne gruppen er det mange som vil jobbe, og kan tilføre samfunnet verdifull kompetanse og arbeidskraft, bare samfunnet og arbeidslivet er i stand til å inkludere disse. Det beste samfunnet kan bidra med for å gi dem denne sjansen, er et individuelt tilpasset attføringsopplegg av høy kvalitet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen er opptatt av at målrettede og tilpassede tiltak og tjenester iverksettes tidligst mulig for at den enkelte skal kunne delta i arbeidslivet. Målet er rett tiltak til rett tid. Med den høye etterspørselen etter arbeidskraft, har vi en historisk mulighet til å øke arbeidsdeltakelsen til utsatte grupper på arbeidsmarkedet.

Bevilgningen under arbeidsmarkedstiltakene gir rom for et tiltaksnivå på om lag 40 000 plasser i gjennomsnitt i 2008. Av disse skal om lag 28 200 plasser sikre at yrkeshemmede arbeidssøkere får rask og tilpasset bistand, samt sikre om lag 11 800 plasser til ordinære arbeidssøkere med behov for nødvendig og hensiktsmessig bistand. I lys av at ledigheten er vesentlig redusert, antallet yrkeshemmede har gått ned og arbeidsmarkedet etterspør arbeidskraft, innebærer nivået en markert styrking av innsatsen overfor personer som har problemer med å komme i arbeid.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak har økt med 1,1 prosent fra 2007 til 2008. I tillegg til vekst i prisene, har jeg lagt opp til at økningen i bevilgningen skal gi rom for flere tiltaksplasser enn i 2007. Det innebærer at prisene i gjennomsnitt må øke med mindre enn 1,1 prosent. Likevel har jeg valgt å øke tilskuddsatsene til arbeidsmarkedstiltak både i attførings- og vekstbedriftene med 1,1 prosent. Dette gjennomføres ved at tiltak utenfor de nevnte bedriftene, må gjennomføres med en lavere prisvekst enn 1,1 prosent. Dersom tilskuddsatsene til arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor skulle ha økt med mer enn dette, ville det gått ytterligere på bekostning av andre tiltak innenfor ordinært arbeidsliv.

Regjeringen er opptatt av å tilpasse tiltak til arbeidssøkere med særlig store og sammensatte bistandsbehov, og blant annet har antall plasser i varig tilrettelagt arbeid økt. Arbeids- og velferdsdirektoratet er bedt om å fortsette arbeidet med å opprette flere tiltaksplasser, for eksempel varige tilrettelagte arbeidsplasser, for å inkludere personer som ellers faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Over 80 prosent av tiltaksmidlene som bevilges til personer med redusert arbeidsevne går til arbeidsmarkedstiltak innenfor attførings- og vekstbedriftene.

Innenfor dagens arbeidsmarked med stor etterspørsel etter arbeidskraft, er det ønskelig å vri tiltaksinnsatsen noe i retning av flere tiltak innenfor ordinært arbeidsliv.

Som det framgår av min redegjørelse ovenfor har jeg i opplegget for tiltaksbudsjettet for inneværende år lagt avgjørende vekt på å få utnyttet tiltaksrammen så godt som mulig med sikte på å få gjennomført flere plasser. Det har ført til en lavere oppjustering av prisene selv om de faste satsene for attførings- og vekstbedriftene har økt like mye som bevilgningen. På den annen side gir mitt opplegg flere plasser som, sammen med det gode arbeidsmarkedet, kan gi økt overgang til arbeid.

Det er opp til Arbeids- og velferdsdirektoratet å fordele tiltaksplassene mellom fylkene på en mest mulig hensiktsmessig måte. Direktoratet har informert meg om at tiltakene for yrkeshemmede arbeidssøkere i Finnmark i januar 2008 ligger høyere enn for tilsvarende måned i fjor. Det er foreløpig utarbeidet plantall for 1. halvår 2008, og disse ligger høyere enn antall gjennomførte tiltaksplasser i 1. halvår 2007. De tiltaksplassene som planlegges gjennomført i skjermet virksomhet i Finnmark, ligger også høyere enn tallet på tiltak gjennomført i skjermet virksomhet i Finnmark i samme periode i fjor.