Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:575 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 11.02.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Sjøtransport er et sentralt element i den totale transportpolitikken. I forbindelse med rullering av NTP er det et forsterket mål få mer gods over på sjø. Da må havnene tilfredsstille næringslivets behov med god tilkomst både på sjø og land og sjøtransport må ha like konkurransevilkår med landtransport.
Hvordan sikrer statsråden at ny havnelov og sak om avgifter/gebyrer innenfor sjøtransport behandles av Stortinget i 2008 før ny NTP legges frem?

Begrunnelse

Jeg viser til Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for 2008 der det heter: "I Sofia Moria-erklæringen er det varslet en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransporten, slik at denne gis like konkurransevilkår med landtransport. Målet er at mer gods skal fraktes sjøveien. Det er mange avgifter og gebyrer som belastes sjøtransporten og som har innvirkning på transportsektoren som helhet. Det er derfor naturlig at en helhetlig gjennomgang av gebyrer og avgifter innen sjøtransport sees i sammenheng med rulleringen av Nasjonal transportplan.
I tillegg til en bred gjennomgang av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransport, arbeides det med en intern gjennomgang av Kystverkets gebyrer, jf. omtale i Nasjonal transportplan 2006-2015. Det legges opp til at denne gjennomgangen ferdigstilles innen utløpet av 2007. I dette arbeidet blir det vurdert endringer i gebyrstrukturen for å ivareta mål om en effektiv ressursallokering innen sjøtransporten samtidig som en skal ta hensyn til det enkelte fartøys betalingsevne."
Etter min mening vil det ikke være mulig å legge til rette for en større overgang av godstrafikk fra land til sjø dersom ikke sjøtransporten utstyres med et moderne rammeverk (ny og moderne havnelov) og dersom ikke gebyr- og avgiftsregimet sikrer sjøtransport like konkurransevilkår med landtransport. Innenfor Kystverkets virksomhetsområde er i dag en rekke av infrastrukturtjenestene avgifts- og gebyrfinansiert, og omfanget av denne typen finansiering øker. Det ser også ut til at slik finansiering innenfor rammen av et årlig budsjett forhindrer langsiktig investering i modernisert og oppgradert utstyr innenfor Kystverkets ulike områder.
En moderne havnelov og en større del statlig investeringer av nødvendig infrastruktur for sjøtransport vil være avgjørende for overføring av gods fra veg til sjø. Det er derfor viktig at disse to forhold behandles av Stortinget i 2008 før mål, strategier og virkemidler i ny NTP 2010-2019 endelig vedtas. Det innebærer at Stortinget bør få egne saker om havnelov og om gebyr og avgifter innenfor sjøtransport til behandling i 2008.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Sjøtransport er en effektiv og miljøvennlig transportform, som sammen med havnene utgjør en viktig del av transporttilbudet.

En betydelig del av infrastrukturen rettet mot sjøtransport finansieres gjennom brukerbetaling. Historiske årsaker og praktiske hensyn har i stor grad påvirket hvordan finansieringsstrukturen er utformet. Systemene for brukerbetaling er i mange tilfeller et kompromiss mellom hensynet til effektivitet, fordeling og behov for utgiftsdekning for staten.

Som representanten Sortevik viser til, har regjeringen i Soria Moria-erklæringen varslet at det skal foretas en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransport, slik at sjøtransporten gis like konkurransevilkår med landtransport. Målsettingen er at mer gods fraktes sjøveien.

Gebyrer og avgifter rettet mot sjøtransport kan deles inn i statlige gebyrer, som del-finansierer Kystverkets virksomhet, og havneavgifter, som oppkreves av kommunale trafikkhavner. I tillegg betales det vederlag for ulike tjenester i havnene, gebyrer til sjøfartsmyndighetene og skipsregistrene, samt avgifter knyttet til drivstoff og smøreolje.

Det er imidlertid også andre avgifter og gebyrer som belastes sjøtransporten, og som har innvirkning på transportsektoren som helhet. Det er også betydelige variasjoner mellom transportformene når det gjelder finansiering, skatter og avgifter. Det er derfor naturlig at en helhetlig gjennomgang av gebyrer og avgifter innen sjøtransport sees i sammenheng med rulleringen av transportplanen, og at arbeidet presenteres i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som er varslet fremlagt for Stortinget rundt årsskiftet 2008/2009.

Havnene har viktige funksjoner i forhold til næringsutvikling, og driftsbetingelser og utviklingsmuligheter i disse transportknutepunktene er av stor betydning for sjøtransportens konkurranseevne. Havne- og farvannsloven trekker opp viktige rammebetingelser for havnevirksomheten, og problemstillinger knyttet til effektivisering, finansiering og organisering er derfor sentrale elementer i det pågående arbeidet med å revidere dette lovverket. Stortinget er nå varslet om at regjeringen vil oversende en odelstingsproposisjon om lov om havner og farvann i april i år.