Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:576 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 08.02.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Media har hatt flere kritiske reportasjer om hygiene og kvalitetskontroll ved Aker Seafoods anlegg. Tidligere har Mattilsynet bidratt til at restauranter har fått sterk negativ omtale i media på uriktig grunnlag, noe som medførte omsetningssvikt og tap av omdømme.
Synes statsråden det er riktig at Mattilsynet bidrar til at bedrifter får meget kritisk omtale i media uten at bedriftene får mulighet til å forklare seg, og hvilke retningslinjer har Mattilsynet når det gjelder kommunikasjon mot media?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Mattilsynet er et offentlig tilsynsorgan som er underlagt de lover og regler som gjelder for forvaltningsorgan. I spørsmålet om offentliggjøring av tilsynsrapporter gjelder offentlighetsloven. Tilsynsrapporter fra Mattilsynets distriktskontorer vil være offentlige dokumenter med mindre det finnes særlige opplysninger i dem som gjør at de helt eller delvis skal unntas offentlighet. Dersom en tilsynsrapport ledsages av et vedtak fra distriktskontoret, har bedriften klagerett etter forvaltningsloven. Mattilsynets praksis tilsier at bedriften er kjent med innholdet i tilsynsrapporten før den er offentlig tilgjengelig.

Journalister følger med på postjournalen til Mattilsynet og ber om innsyn i dokumenter eller tilsynsrapporter som de finner interessante. Mattilsynet opplyser at de utleverer disse i tråd med gjeldende regelverk. Dersom en tilsynsrapport inneholder bilder, vil disse også være offentlige dokumenter som skal utleveres.

Dersom Mattilsynet har andre bilder fra tilsynet enn de som er en del av tilsynsrapporten, og journalisten ber om å få disse, opplyser Mattilsynet at de normalt har praktisert meroffentlighet og gitt innsyn også i disse. Jeg er kjent med at Mattilsynet fortløpende vurderer sine kommunikasjonsrutiner.

Ofte blir Mattilsynets medarbeidere kontaktet av journalistene for å gi utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. Mattilsynet følger den statlige informasjonspolitikken som har som mål å:- sikre den enkelte innbygger og virksomhet reell tilgang til informasjon om det offentliges aktiviteter

- sikre den enkelte innbygger informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter

- sikre lik og alminnelig tilgang til å delta aktivt i den demokratiske prosessen

Den som har ansvar for å oppnå resultater på et område, har også ansvaret for å gi informasjon om området. Den enkelte fagansvarlige medarbeider i Mattilsynet vil derfor gi informasjon på spørsmål fra journalisten.

Jeg er trygg på at Mattilsynet ikke ønsker å bidra til at bedrifter får kritisk omtale i media uten at bedriftene får mulighet til å forklare seg. Det er imidlertid media selv som må ivareta bedriftenes rett til å gi tilsvar i forbindelse med omtale av resultatene av Mattilsynets tilsyn, jf medias "Vær varsom" plakat.

Mattilsynet har vanligvis ikke plikt til aktivt å gå ut i media med resultater fra tilsyn. Et unntak er der forhold ved næringsmidler eller fôr kan sette menneskers eller dyrs helse i fare. Da fordrer matloven at Mattilsynet aktivt går ut med relevant informasjon til allmennheten.