Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:581 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 04.02.2008
Besvart: 12.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til spørsmål nr. 498 som jeg ikke kan se er blitt besvart tilfredsstillende. Bakgrunnen for spørsmålet er den varslede økningen i import av kjøtt til Norge og hvordan dette vil påvirke tollinntektene på kjøtt. Undertegnede vil derfor stille spørsmålet på nytt i en litt annen form og håper at finansministeren er i stand til å besvare spørsmålet denne gangen.
Hvor stor prosentandel av kjøttet som blir konsumert i Norge i dag blir importert fra utlandet, og hva innbringer dette av toll til staten?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg legger til grunn at spørsmålet dreier seg om kjøtt som råvare, og ikke kjøttprodukter (som for eksempel pølse). Svaret er basert på siste tilgjengelige årsrapport fra Statens landbruksforvaltning (SLF) som gir tall for 2006. Neste tilgjengelige rapport fra SLF vil foreligge i midten av mars, og vil kunne gi mer oppdatert informasjon enn det som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt.

Ifølge SLF ble det produsert i underkant av 290 000 tonn kjøtt i Norge i 2006. Det ble i tillegg importert 7 400 tonn kjøtt som råvare, og tilsvarende eksportert 8 000 tonn. Videre regner SLF, basert på en rapport fra det svenske jordbruksverket, at omfanget av grensehandel med Sverige utgjør totalt 24 000 tonn storfe-, svine- og kyllingkjøtt. Dette gir en andel norskprodusert vare i det norske råvaremarkedet på om lag 90 pst. Tallene fra SLF er gjengitt i tabellen nedenfor. I tabellen fremkommer også hvilken prosentandel de forskjellige kjøttypene utgjør.

Tabell 1. Totalt produsert og omsatt mengde storfe-, svine-, lamme- og fjørfekjøtt i Norge i 2006.Tonn kjøtt Andel storfe (pst.) Andel gris (pst.) Andel lam (pst.) Andel fjørfe (pst.)

Samlet produksjon 289 590 30 40 8 21

Import råvarer, offisiell 7 385 61 30 6 3

Import råvarer, grensehandel 23 950 30 30 0 40

Eksport råvarer 8 019 23 72 1 4

Totalt tilført i det norske markedet 312 905 31 38 8 23

Andel norsk produksjon i markedet (i pst.) 90 88 92 98 86

Kilde: Statens landbruksforvaltning.

SLF opplyser at import- og eksporttallene refererer seg til kapittel 2 kjøtt og spiselig slakteavfall i tolltariffen, posisjoner for rent kjøtt, spiselig slakteavfall og spekt/saltet/ røkt kjøtt som omfatter de fire kjøttslagene. Ifølge Statistisk sentralbyrå ga import under kapittel 2 (ekskl. kapittel 02.08 Annet kjøtt, som bl.a. inneholder skogsfugl, elg og hjort) en deklarert tollinntekt i 2006 på om lag 70 mill. kroner.

Kjøtt importeres til Norge gjennom flere forskjellige kvoter. Namibia og Botswana har en tollfri kvote på 2 700 tonn kjøtt. I tillegg kan det importeres 1 084 tonn fryst storfekjøtt, 206 tonn saue- og geitekjøtt, 1381 tonn svinekjøtt og 663 tonn fjørfekjøtt gjennom de såkalte minsteadgangskvotene i WTO. Tollkvotene for kjøtt som skal benyttes i 2006, auksjoneres ut høsten 2005. Totalt ga kvotene under kapittel 2 (ekskl. 02.08) en auksjonsinntekt på om lag 38 mill. kroner.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at importen av storfe-, svine-, lamme- og fjørfekjøtt har økt fra 7 385 tonn i 2006 til 19 152 tonn i 2007. Andelen norskprodusert vare i det norske kjøttmarkedet gikk ned fra 90 pst. i 2006 til 87 pst. i 2007. Tallene for deklarert toll fordelt på de enkelte varenummer er ikke tilgjengelige. Departementet kan derfor ikke gi noe eksakt tall for deklarert toll i 2007 under kapittel 2. Hvis man, som en illustrasjon, antar at tollinntektene øker forholdsmessig like mye som importøkningen, kan deklarert toll for kapittel 2 (ekskl. 02.08) ligge rundt 180 mill. kroner i 2007.