Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:589 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 04.02.2008
Besvart: 12.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stamnettutredningen for jernbane slår fast at det trengs 80-100 mrd. for å sikre en effektiv og moderne jernbane. Flere av jernbanestrekningene er fortsatt ikke elektrifisert.
Kan jeg derfor be om en oversikt over hvilke strekninger som ikke er elektrifisert, hva en slik elektrifisering vil koste, og når har man eventuelt har tenkt å gjennomføre disse utbyggingene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Følgende baner på det offentlige jernbanenettet er ikke elektrifisert:

- Solørbanen (Kongsvinger - Elverum), 94 km

- Rørosbanen (Hamar - Elverum - Støren), 383 km

- Raumabanen (Dombås - Åndalsnes), 114 km

- Stavne-Leangenbanen (Stavne/Marienborg - Tyholt - Leangen), 6 km

- Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø), 729 km

- Meråkerbanen (Hell - Storlien), 71 km

- Namsosbanen (Grong - Namsos), 52 km

Jernbaneverket (JBV) har ikke foretatt noen samlet vurdering av kostnadene ved å elektrifisere det resterende jernbanenettet. JBV anslår, basert på grove erfaringstall, at kostnadene ved å bygge selve kontaktledningsanleggene og omformerstasjonene på alle ovennevnte strekninger vil være i størrelsesorden 6-10 milliarder kroner. Tallene er beheftet med svært stor usikkerhet.

I tillegg til kostnadene for selve kontaktledningsanlegget og omformerne, vil en elektrifisering medføre omfattende kostnader forbundet med profilutvidelser og framføring av høyspent kraftforsyning fra det regionale høyspentnettet (for eksempel Statnett, Hafslund osv) fram til omformerstasjonene. Disse kostnadene inngår ikke i anslaget over.

For å kunne utnytte de muligheter som en elektrifisering vil gi for framføring av blant annet godstog, vil det være aktuelt med krysningssporforlengelser og muligens også forsterkningstiltak i underbygningen. Det er dessuten naturlig å vurdere behovet for modernisering av selve traseen (utretting av kurver etc.) i forbindelse med så betydelige investeringer som elektrifisering innebærer. Slike kostnader er heller ikke beregnet.

JBV har ikke prioritert elektrifisering innenfor de beregningstekniske planrammene i sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019. Etaten vurderer imidlertid løpende tiltak som kan bidra til en modernisering av jernbanenettet. For eksempel antyder gjennomførte og pågående utredninger kostnader til elektrifisering på hhv 725 mill kr og 680 mill kr for Trønderbanen (Trondheim - Steinkjer) og Meråkerbanen (Hell - Storlien). Elektrifisering av disse strekningene er blant de aktuelle tiltakene som er omtalt i JBVs stamnettutredning fram mot 2040.

Samferdselsdepartementet vil legge fram sine prioriteringer i stortingsmeldingen om NTP 2010-2019. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer om elektrifisering av nye jernbanestrekninger.