Skriftlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:599 (2007-2008)
Innlevert: 05.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 11.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Ifølge Tønsberg Blad har Sykehuset i Vestfold, på prøve, en maskin som viser tredimensjonale bilder av hjertet. Maskinen brukes i forskningen på hjertemedisinsk avdeling og er, ifølge seksjonsoverlege Jan Erik Otterstad ved SiV, et helt uvurderlig redskap i forskningen. Nå må sykehuset gi den fra seg av hensyn til kostnadene. En person har tilbudt seg å kjøpe maskinen til sykehuset, men vil ikke betale mva. på 220 000 kroner.
Hvordan kan statsråden bidra til at sykehuset får beholde maskinen?

Begrunnelse

Hjerteforskningen ved Sykehuset i Vestfold er betydelig styrket ved hjelp av denne maskinen, slik situasjonen er gjengitt i Tønsberg Blad den 29. d.m. Maskinen vil kunne gjøre det mulig for SiV å gå i bresjen både innen helseregionen, og trolig i hele landet, når det gjelder den videre utviklingen av såkalt tredimensjonale hjertebilder i så vel forskning som ordinær behandling, iflg. seksjonsoverlege Otterstad. Når en vurderer utviklingen av behovet for kunnskap om hjertesykdommer og økningen av befolkningens helseproblemer på dette området, burde det være en selvsagt oppgave for de ansvarlige institusjoner og myndigheter å sørge for at Norge har de beste virkemidler og redskaper tilgjengelig. Når SiV nå har muligheter til å skaffe seg dette svært viktige redskapet ved hjelp av privat innsats, ville det være svært uheldig hvis det viser seg å ikke være mulig å bidra til det.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg mener rent prinsipielt at gaver og donasjoner til bestemte formål ved et sykehus skal vurderes i forhold til de samlede fremtidige økonomiske konsekvensene som gaven vil ha for virksomheten (endringer i driftsutgifter, eventuell gjenanskaffelses-kostnader osv.), og dessuten inngå i de ordinære prioriteringsdiskusjoner. Store gaver kan, hvis de aksepteres, påvirke virksomheten på en slik måte at de budsjettmessige prioriteringer blir tilsidesatt eller låst av slike disposisjoner. Det er derfor avgjørende at ledelsen for sykehusene vurderer slike ytelser til virksomheten i en bredere prioriteringssammenheng.

Når det gjelder denne konkrete saken, må nettopp Sykehuset i Vestfold HF gjøre en slik bredere vurdering, og vurdere hvorvidt sykehuset ønsker å prioritere denne investeringen, eller eventuelt avgiftsdelen av denne, hvis giveren er åpen for det. Når det gjelder spørsmålet om merverdiavgift, er dette utenfor mitt myndighetsområde. Jeg har likevel forstått det slik at et eventuelt kjøp av denne maskinen, selv om den gis bort til helseforetaket, er å betrakte som et ordinært avgiftspliktig kjøp. Det er med andre ord ikke grunnlag for noen form for fritak for merverdiavgift.