Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:600 (2007-2008)
Innlevert: 05.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 08.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Dersom varsling om gjentagende tilfeller av mobbing og trakassering på en arbeidsplass mot enkeltpersoner ikke følges opp fra ledelsen i selskapet, hvilke instanser har da ansvar for å gripe fatt i saken, og hvilke virkemidler finnes for å fremtvinge handling fra arbeidsgivers side?

Begrunnelse

Hvis det forekommer gjentakende tilfeller av mobbing og trakassering på en arbeidsplass mot enkeltpersoner, vil det være et klart brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 2-1 og 4-3. Hvis dette i tillegg er varslet i henhold til bestemmelsene i § 2-4 i arbeidsmiljøloven fra arbeidstaker i forståelse med verneorganisasjon og/eller tillitsvalgte, kan ikke arbeidsgiver henføre at man ikke har hatt kjennskap til problemet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Mobbing og trakassering av arbeidstakere er et klart brudd på arbeidsmiljøloven, og kan resultere i alvorlige helseskader for de som rammes. Arbeidsgiver har ansvar for å forhindre at arbeidstakere utsettes for mobbing og trakassering. Dette går klart frem av arbeidsmiljøloven § 4-3.

Arbeidstilsynet driver tilsyn med at denne bestemmelsen overholdes, og kan gi pålegg om at eventuell mobbing og trakassering som finner sted skal opphøre. Arbeidstilsynet kan også gi pålegg om at en arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstakerne skal lage systemer i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetssystem, som forebygger mobbing og ivaretar personer som blir mobbet på arbeidsplassen. Dersom arbeidsgiver ikke har oppfylt pålegget innen fastsatt frist, kan Arbeidstilsynet fatte vedtak om ileggelse av tvangsmulkt eller hel eller delvis stans av virksomheten. I praksis ilegges tvangsmulkt regelmessig ved manglende oppfyllelse av pålegg.

En arbeidsgiver bør som hovedregel ha tilstrekkelig kunnskap om egen virksomhet, for eksempel gjennom jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet, til at vedkommende oppdager at mobbing foregår på arbeidsstedet. Arbeidsgiver vil imidlertid kunne komme i situasjoner hvor han eller hun er ukjent med at mobbing foregår, for eksempel hvis det dreier seg om en stor virksomhet og/eller mobbingen er skjult. Kolleger vil ofte være de som først får kunnskap om at mobbing foregår, og dersom arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering på arbeidsplassen har vedkommende plikt til å sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 2-3, 2. ledd, bokstav d).

Når arbeidsgiver får kunnskap om at mobbing og trakassering finner sted, skal dette umiddelbart følges opp i form av konkrete tiltak for å stanse mobbingen. Dersom dette ikke skjer bør Arbeidstilsynet kontaktes, enten av verneombud, tillitsvalgt eller andre ansatte.

Dersom virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, bør denne også kontaktes, både for veiledning til arbeidsgiver og for konkret oppfølging av arbeidstakere som er utsatt for mobbing og trakassering.