Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:605 (2007-2008)
Innlevert: 06.02.2008
Sendt: 06.02.2008
Besvart: 19.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Den 17. januar d.å. mottok arbeids- og sosialkomiteen et brev fra en funksjonshemmet kvinne. Hun har jobbet 100 pst. stilling i over 20 år. På grunn av sen- og slitasjeskader bruker hun nå manuell rullestol. Hun har søkt NAV om en lettere rullestol, dette for å minske risikoen for belastningsskader. NAV har gitt foreløpig avslag på en slik rullestol.
Vil statsråden foreta en gjennomgang av hjelpemidler for funksjonshemmede, og sikre mer fleksible ordninger slik at funksjonshemmede lettere kan fungere i arbeidslivet?

Begrunnelse

Den 17. januar d.å. mottok arbeids- og sosialkomiteen et brev fra en funksjonshemmet kvinne. Hun har jobbet i 100 pst. stilling i over 20 år, og er eneforsørger til en datter på 14 år.
Kvinnen er tydelig frustrert og føler hun møter et tungrodd og byråkratisk regelverk hos NAV. Kvinnen har et sterkt ønske om å kunne fortsette i arbeidslivet. På grunn av sen- og slitasjeskader bruker hun nå manuell rullestol. Kvinnen har søkt NAV om en lettere rullestol for bruk i arbeidslivet, men har fått avslag da den omsøkte stolen (merketype: Panthera U2 Light) visstnok ikke er prisforhandlet. Det blir også trukket frem som begrunnelse, i avslagsbrevet, at den omsøkte rullestolen mangler tippesikring.
Kvinnen har skaffet til veie dokumentasjon på at rullestolen hun ønsker, er utprøvd og godkjent med tippesikring. Det er innsendt ny søknad til NAV med denne dokumentasjonen. Men NAV har foreløpig opprettholdt sitt avslag.
Årsaken til at kvinnen ønsker en lettest mulig rullestol i arbeidslivet er naturlig for å minske risikoen for belastningsskader, og dermed kunne fortsette i arbeid.
I en tid hvor arbeidsmarkedet mangler arbeidskraft, samt at en altfor stor andel av de funksjonshemmede ikke er i jobb, må det være hensiktsmessig og fornuftig å finne fleksible løsninger slik at man kan få tilgang på hjelpemidler som vil gjøre den enkelte i stand til å stå i arbeid. Spesielt når alternativet kanskje vil være økt sykefravær og dernest uføretrygd.
Ber statsråden foreta en gjennomgang av hjelpemidler for funksjonshemmede, samt foreta en gjennomgang av om det er utstyr man bør foreta en prisforhandling på, slik at funksjonshemmede kan sikres riktig utstyr, som gjør at de kan komme-/bli stående i arbeid.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til at det i St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble varslet at Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet. Utvalget skal foreta en bred gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Gjennomgangen skal blant annet sees i lys av NAV-reformen og Regjeringens arbeid med å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid eller aktivitet.

Arbeids- og velferdsetaten har et overordnet ansvar for hjelpemiddelformidlingen i statlig regi, og skal sørge for at bredden i det nasjonale sortimentet ivaretar brukernes behov i størst mulig grad. For de store hjelpemiddelgruppene, som f.eks. manuelle rullestoler, inngår Arbeids- og velferdsetaten rammeavtaler med enkelte leverandører i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Rullestolen Panthera U2 Light ble ikke tilbudt av leverandøren ved siste åpne anbudskonkurranse, og er derfor ikke prisforhandlet i inneværende periode. Enkeltbrukere kan imidlertid søke om dispensasjon dersom de har en faglig begrunnelse for at de ikke får dekket sine behov innenfor utvalget i rammeavtalen,

Jeg har fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at etaten per dags dato kan tilby 92 ulike typer rullestoler, hvorav 14 er såkalte "aktiv rullestoler" av samme type som den omtalte Panthera U2 Light. Flere av disse er kun 1-2 kilo tyngre enn Panthera U2 Light, og kan gjøres enda lettere ved å fjerne tippesikring og rygglås.

Jeg legger derfor til grunn at Arbeids- og velferdsetaten innenfor det regelverket vi har i dag, har fleksibilitet nok til å finne gode og brukervennlige løsninger tilpasset den enkeltes behov.