Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:608 (2007-2008)
Innlevert: 06.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): I det siste har det vært flere oppslag i media om kutt i politihelikopterets budsjettramme. Det har vært antydet er kutt på 20 pst., noe som vil være dramatisk for driften.
Ser statsråden fornuften i å benytte et så avansert verktøy som politihelikopteret er, mest mulig, slik at økt bistand og lavere kostpris pr. time kan oppnås og at flere enn Oslo politidistrikt kan få hjelp når de trenger det?

Begrunnelse

Da Stortinget vedtok opprettelsen av et politihelikopter 16. mai 2002 ble det lagt klare føringer på hvordan helikopteret skulle utstyres og hvordan Stortinget så for seg at det skulle operere. I etterkant har den rød-grønne regjeringen ved flere anledninger rammet dette vedtaket og redusert mulighetene maskinen har.
Statsråden har ikke engang maktet å få flytte helikopteret til selve Oslo, noe jeg oppfattet var forutsetningen for Stortingets vedtak den gang. Likeledes av bistand til andre distrikt et vesentlig moment. Dersom man nå skal redusere budsjettet med inntil 20 pst., vil der være dramatisk og lite hensiktsmessig med tanke på kostnader pr. operative flytime. Jeg håper derfor statsråden revurderer kuttet og heller står ved sine tidligere vedtak.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: På bakgrunn av en del effektiviseringstiltak som er forutsatt gjennomført, beskrevet i St.prp. nr. 69 (2006-2007 RNB), og som Stortinget ga sin tilslutning 15.7.07, ble bevilgningen til helikoptertjenesten noe redusert for 2008.

Det viser seg imidlertid at det tar noe lenger tid enn forutsatt å gjennomføre disse endringene, og innsparingen vil ikke kunne tas ut så tidlig som forutsatt. Beredskapsnivået vil imidlertid ikke bli redusert.