Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:609 (2007-2008)
Innlevert: 06.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Eg går ut frå at statsråden er kjend med at i Sogn og Fjordane, som i store delar av landet elles, har dei fleste kommunane store vanskar med å ha eit tilfredsstillande tilbod til eldre rehabiliterings- og avlastingspasientar på grunn av at sjukehusa no er pålagt tidlegare utskriving av denne pasientgruppa.
Ser ikkje statsråden behov for å setje i gang tiltak av øyremerka midlar for å styrke tilbodet til nemnde pasientgruppe?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at denne pasientgruppa har lovpålagte rettigheitar om god rehabilitering og at kommunane er pålagt å ha ei tilfredsstillande ordning for avlastingspasientar mellom sjukehus og heim.
Den anstrengte kommuneøkonomien gjer at kommunane nedprioriterer rehabilitering og avlasting både på grunn av manglande kompetanse og manglande avlastingsplassar.
Kvalitetsmeldinga framhevar auka kvalitet for pleie- og omsorgssektoren, som denne pasientgruppa er ein del av. Regjering og storting har tidlegare nytta øyremerking av midlar for å målrette tiltak innanfor barnehageutbygging og for å oppnå tilfredsstillande resultat innanfor psykiatri.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil presisere at det er viktig at kommunene gir gode og relevante tilbud til eldre som blir skrevet ut fra sykehus, og som har behov for rehabiliteringstjenester eller avlastning fra kommunen. Rehabilitering er et prioritert området for regjeringen, og jeg vil i denne sammenheng vise til Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011, som ble vedtatt sammen med budsjettforslaget for 2008. I denne strategien er det bl.a. presisert at kommunene har en sentral rolle i rehabiliteringsarbeidet.

Kommuneøkonomien er styrket de senere årene. Samtidig er jeg klar over at kommunene har mange viktige oppgaver. Kommunene er forskjellige, og den enkelte kommune må planlegge og prioritere sine tilbud innenfor de rammer de har.

Jeg ønsker ikke å gå inn for øremerkede midler til kommunesektoren for å styrke tilbudet til eldre rehabiliterings- og avlastningspasienter. Det er viktig at kommunene innenfor gjeldende inntektssystem følger opp lov og regelverk på dette feltet, som for andre oppgaver.

Landets kommuner skal sørge for at de som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for habilitering og rehabilitering. Dette gjelder uansett alder. Når det gjelder eldre, vil jeg spesielt peke på at rehabilitering er viktig for å mestre livet i eget hjem. Gode tjenester i hjemmene kan forhindre uønskede innleggelser i sykehjem. Dette er også god økonomi for kommunene.

Kommunene skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, ha oversikt over behov for habilitering og rehabilitering, og de skal etablere koordinerende enhet for virksomheten. Sosial- og helsedirektoratet har en viktig rolle i å følge opp dette.

Kommunene har stor frihet til å organisere de tjenester de har ansvar for, herunder i hvilken grad de vil søke samarbeid med andre kommuner. Gjennom Omsorgsplan 2015 satses det nå på å styrke både kapasiteten og kompetansen i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Kommunale rehabiliteringstjenester til eldre er en del av denne satsingen. Slike tjenester foregår både som korttidsopphold på sykehjem, på dagsenter, i konsultasjon med fastlege, i den enkeltes hjem og på behandlings- og treningsinstitutt. Jeg er svært opptatt av at kommunene nå må ta denne utfordringen.