Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:616 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): For å nå full barnehagedekning er det viktig at alle barnehager får tilstrekkelige og forutsigbare midler til drift. Helseforetakenes finansiering av sykehusbarnehagene er definert som et offentlig tilskudd, og kommunen kan avkorte sitt tilskudd tilsvarende det helseforetakene brukte på sykehusbarnehager i 2003. Når helseforetakene blir pålagt innsparingskrav, står mange barnehager i fare for å bli nedlagt.
Vil statsråden sørge for at sykehusbarnehagene får en mer forutsigbar finansiering?

Begrunnelse

Flere tusen barn går i sykehusbarnehager. Sykehusbarnehagene har åpningstider som harmonerer med arbeidstiden til de ansatte og gir et godt tilbud til både barn og foreldre. Det har lenge vært mye uro rundt finansieringen av disse barnehagene, tildelingskriteringene tolkes ulikt og flere av barnehagene er nedleggingstruet.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Sjukehusbarnehagar vart omtalte i St. prp. nr. 1 (2006-2007) for HOD og KD: "(…) situasjonen for sjukehusbarnehagane ikkje er av ein slik karakter at han bør følgjast opp av tiltak på nasjonalt nivå. Departementa legg til grunn at dei aktuelle kommunane og helseføretaka ut frå dei lokale behova finn løysingar som sikrar nødvendige barnehageplassar. I denne vurderinga må kommunane sjå hen til målsetjinga om full barnehagedekning. Helseføretaka har eit ansvar for å sikre helsetenester til befolkninga, og såleis rekruttering av helsepersonell for å kunne utføre desse tenestene". Stortinget slutta seg til dette i si handsaming av statsbudsjettet for 2007, jf. Budsjett-innst. S.nr. 2 (2006-2007).

Denne løysinga ser ut til å vere krevjande for nokre kommunar og føretak, jf. avisoppslag om til dømes nokre sjukehusbarnehagar i Oslo. Andre kommunar og helseføretak har kome fram til løysingar for vidare drift av barnehageplassane, men etter ulike modeller.

Regjeringas mål er full barnehagedekning, og det er derfor viktig at barnehageplassar ikkje vert nedlagde der det finst udekka behov. På denne bakgrunn ønskjer eg å sjå nærare på sjukehusbarnehagane sin finansieringssituasjon. Ei interdepartemental arbeidsgruppe med deltakarar frå Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet vurderer nå sjukehusbarnehagane sin finansieringssituasjon og eventuelle nye løysingar for drift og finansiering av sjukehusbarnehagar. Eg vil på bakgrunn av dette arbeidet komme tilbake til Stortinget med omtale av denne saka.