Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:634 (2007-2008)
Innlevert: 11.02.2008
Sendt: 11.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan statsråden redegjøre for hva som gjøres for at det igjen skal bli mulig å passere bomringer anonymt, og når man kan forvente at et slikt sporfritt alternativ er på plass i Oslo, eventuelt, kan statsråden stadfeste at hun har endret syn på muligheten til å reise sporfritt gjennom bomstasjoner her i landet?

Begrunnelse

Det er allerede etablert helautomatiske bomringer i Norge, og fra 2. februar i år ble bomringen rundt Oslo automatisk. Etter denne datoen ble det slutt på manuell betaling og betaling med myntinnkast.
Retten til anonym ferdsel ble tatt opp i Stortinget av undertegnede da representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Borghild Tenden om gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren (Dokument nr. 8:09 (2006-2007)) ble debattert den 22. februar 2007. Undertegnede viste til at alle kjøretøy som passerer i helautomatiske bomstasjoner blir registrert, enten ved lesing av en AutoPASS-brikke eller ved videoregistrering.
På spørsmål fra undertegnede om samferdselsministeren kunne garantere at det fortsatt skal være mulig å reise anonymt ved å sørge for at det legges opp til reelle sporfrie alternativer ved automatiske bomstasjoner, dvs. alternativer som ikke legger igjen elektroniske spor, svarte statsråden følgende:

"Ved utarbeidinga av ei stortingssak på dette området vert det òg arbeidd med eit sporfritt alternativ. Det er det Vegdirektoratet har ynskt, og det er det eg håpar at vi skal greie å få til. Eg er samd med representanten Tenden og Venstre i dei intensjonane ein har om at folk skal kunne reise utan å verte spora. Det gjeld òg andre delar av samfunnet, så vi må kanskje òg ha fokus på dette på andre delar av samfunnet. Så svaret mitt er: Ja, det vert arbeidd med å finne eit sporfritt alternativ."

På bakgrunn av dette svaret er det derfor noe underlig at det fra 2. februar av ble innført helautomatiske bomstasjoner rundt Oslo uten reelle sporfrie alternativer. En automatisk bomring vil åpenbart ha positive sider. Men Venstre har hele tiden vært opptatt av den enkeltes valgmulighet. Det er ikke alle som ønsker å etterlate seg spor overalt, og det må være en legitim holdning i et liberalt demokrati. Det er derfor bekymringsfullt at det nå legges opp til et alternativ i Oslo der disse automatiske tiltakene blir obligatoriske, slik at det ikke lenger er mulig å passere anonymt. Det er derfor ønskelig at det igjen blir etablert et reelt sporfritt alternativ nå når bomringen i Oslo har blitt automatisk.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Personvernnemnda har gjennom vedtak av 10. mars 2006 lagt til grunn at dagens regelverk ikke er til hinder for at det kan etableres en teknisk betalingsløsning i bompengeanlegg gjennom et såkalt sporfritt betalingsalternativ. Dette lå til grunn for mitt svar i Stortinget 22.02.2007.

Datatilsynet er iht. nemndas vedtak gitt i ansvar å skulle gi konsesjon i saker der det er aktuelt å innføre slikt sporfritt alternativ. Det stilles følgende vilkår for slik konsesjon:

a. lengste lagring av reservekopi passerings/betalingsopplysninger i bomstasjonen ikke overstiger 72 timer

b. behandling i sentralsystemet fører til sletting av opplysningene innen en time i normaltilfelle og innen 24 timer for fremmedpasseringer

c. tilganger til passeringsdata og/eller betalingsdata baseres på tjenestlig behov

Før etablering av automatiske bomstasjoner skal Statens vegvesen søke Datatilsynet om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det må skilles mellom et slikt sporfritt alternativ med en viss registrering og lagring av passeringsdata og en fullstendig anonym løsning der det ikke foretas registrering og lagring av data overhodet. Samferdselsdepartementet vil, i samråd med aktuelle departementet, gå gjennom problemstillinger knyttet til anonymitet i bompengeanlegg - jf. St.meld. nr. 17 (2006-2007) og Innst. S. nr. 132 (2006-2007).

Når det gjelder situasjonen i Oslo, var det sporfrie alternativet med sletting av passeringsdata på plass før oppstart av automatisk innkreving i Oslo 2. februar 2008. Datatilsynet har i Oslo gitt konsesjon for en periode på 2 år.