Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:620 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I forbindelse med anbudet om syketransport for Nordlandssykehuset har det oppstått en tvist mellom Helse Nord og Nordland Taxi. Saken er klaget inn for KOFA, og slik det nå ser ut kan denne tvisten havne i rettsapparatet. Som en følge av denne tvisten nekter Nordland Taxi, som de fleste taxiene er tilknyttet, å kjøre på kreditt. Dette ser ut til å føre til at de som trenger syketransport og må bruke taxi, i første omgang må betale dette selv.
Vil statsråden ta initiativ til at pasientene som en tredjeparti ikke rammes?

Begrunnelse

Det har i kjølvannet av anbudet om kjøring av syketransport for Nordlandssykehuset oppstått en konflikt mellom Helse Nord og Nordland Taxi, noe som ser ut til å ramme en tredjepart, nemlig pasientene.
Nordland Taxi mener vinneren av anbudet Bodø sightseeing, ved Svein Spørk, ikke har vunnet. Nordland Taxi prøvde å stoppe prosessen gjennom å gå til tingretten, dette førte etter AN (6. februar d.å.) ikke frem. Nordland taxi har i tillegg klaget saken inn for KOFA (Klagenemnd for offentlig anskaffelse). Ifølge AN (6.februar.d.å.) vurderer Nordland Taxi å stevne Helse Nord for det de mener er en rekke brudd på anbudsprosessen. Helse Nord har ikke tatt hensyn til dette og skrevet kontrakt med Bodø Sightseeing.
Dette har medført at Nordland Taxi ikke har avtale med Helse Nord om syketransport, og vil derfor ikke videreføre kredittavtale med Helse Nord. Slik det nå ser ut vil ikke taxier tilknyttet Nordland Taxi gjøre avtale med det som ser ut som vinneren av anbudet, Bodø Sightseeing.
Selv om det ser ut til at et annet firma har vunnet anbudet, vil store deler av kjøringen bli utført av taxier tilknyttet Nordland Taxi.
Området som skal betjenes omfatter store avstander, noe som vil føre til at pasientene må legge ut store beløp (flere tusen kroner). Mange vil antagelig ikke ha økonomi til å legge ut slike beløp, og vil kunne være fraskåret fra å møte opp på sykehuset. Det er etter mitt syn meget viktig å rydde raskt opp i dette slik at alle brukerne av Nordlandssykehuset i Bodø får et likt tilbud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Pasientene har gjennom lov og forskrift rett til å få dekket utgifter til transport i forbindelse med undersøkelse og behandling. Hovedregelen er dekning etter billigste reisemåte som er offentlig kommunikasjonsmidler. Bruk av drosje eller spesialbuss aksepteres dersom et slik offentlig tilbud ikke finnes, eller dersom pasienten ut fra medisinske vurderinger ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Helseforetakene har inngått avtaler med ulike tilbydere av transporttjenester, differensiert ut ifra behov (blant annet busser med mulighet for å ligge (Helse-ekspresser), minibusser, fly og drosjer). De har - i henhold til lov om offentlige anskaffelser - plikt til å gjennomføre anbudsrunder ved inngåelse av slike avtaler der det er en reell konkurransesituasjon med flere aktører i markedet.

Som følge av representanten sitt spørsmål har jeg vært i kontakt med Helse Nord RHF. De opplyser at dersom spesialtransport som drosje/turvogn er nødvendig av medisinske grunner, eller det ikke eksisterer et offentlig rutetilbud, vil Nordlandssykehuset HFs kjørekontor være behjelpelig med å finne frem til transportør som aksepterer rekvisisjon dersom pasient ikke kan forskuttere reisen selv.

Nordlandssykehuset HF arbeider videre med en rekke tiltak som gjør at pasienten ikke skal bli skadelidende. Blant annet er det i to kommuner (Steigen og Saltdal) inngått avtaler hvor transportørene vil ha mulighet til å plukke opp og betjene passasjerer underveis til Bodø. En rekke andre transportører har også bekreftet at de fortsatt godkjenner rekvisisjoner som betalingsmiddel.

Det arbeides også med at valgt transportør vil søke raskere oppstart enn forutsatt ved kontraktsinngåelsen på en eller flere langruter.

Det er uheldig når konflikter mellom partene oppstår, og særlig dersom det er fare for at en tredjepart - i dette tilfellet pasientene - blir skadelidende. Jeg har allikevel tro på at Helse Nord RHF vil ivareta sitt "sørge for"-ansvar på en god måte, og tilrettelegge for at brukerne får transport til og fra behandlende instans i henhold til gjeldende avtaleverk.