Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:627 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Fylkesmannen i Buskerud har gitt pålegg om å legge ned den populære idrettslinja ved Slemmestad ungdomsskole. Skolen har satset aktivt på at alle elever kan være fysisk aktive, og i tillegg har skolen en idrettslinje som det er stor søknad til. Idrettslinja dekker en rekke idretter. Røyken kommunestyre ønsker at idrettslinja skal opprettholdes, men fylkesmannen mener tilbudet bryter med opplæringsloven.
Hva kan statsråden gjøre for å hindre at et godt oppbygd tilbud blir rasert av offentlig byråkrati?

Begrunnelse

Slemmestad ungdomsskole legger vekt på fysisk fostring fordi de mener det er viktig i forhold til læring generelt. Blant annet for å hindre at barn som driver idrett skal falle fra i ungdomsårene er det utviklet et individuelt tilbud til de elevene som ønsker å drive idrett. Idrettslinja er et tilbud til elever fra hele Røyken og det er 30 elever i hver klasse fra 8. til 10. klasse. I år var det 48 søkere til de 30 plassene ved idrettslinja, og det er søkere fra hele kommunen. De skriftlige søknadene om å komme inn på linja behandles av et idrettslig utvalg bestående av tre foreldrerepresentanter som innstiler overfor rektor. Rektor foretar det endelige uttaket. Klassene blir ikke satt sammen etter interesser, men følger opplæringsloven i forhold til den totale sammensetningen på klassetrinnet, rimelig kjønnsfordeling og elever med spesielle behov.
Kunnskapsløftet gir den enkelte skole en frihet til å velge metoder og til organisering, hvor det vektlegges det å utnytte egne sterke sider. Fysisk aktivitetstilbud for elevene er en sterk side ved Slemmestad ungdomsskole, og dette brukes som kilde til god og meningsfull opplæring.
Et samlet kommunestyre ser tilbudet ved Slemmestad ungdomsskole som meget viktig og nyttig. Fylkesmannen mener skolen bryter opplæringsloven § 8.2, noe skolen og kommunen bestrider. Opptaket til linja skjer ikke etter faglig nivå, men i forhold til interesse. Skolen samarbeider med lokale idrettslag i forhold til trening, som et ledd i et nærmiljøprosjekt. Dette har fått fylkesmannen til å hevde at det ikke er klart nok skille mellom skoledel og idrettsdel.
Idrettselevene trener tre timer to formiddager i uken i regi av foreldre og Slemmestad idrettsforening. For å få nok timer forskyves skoletiden de dagene det trenes, slik at skolen starter kl. 11.00 med en forlenget skoledag, slik at det totale uketimetallet blir 30 timer pr. uke.
Tilbudet er som sagt meget populært, og ett av ankepunktene har vært at ikke alle som søker får plass.
Til sammenligning kan nevnes at ved privatskolen Norges toppidrettsgymnas ungdomsskole i Bærum er det kun 30 elever som får plass av 120 søkere. Disse elevene må gjennom to runder med opptaksprøver.
Slemmestad ungdomsskole har tatt på alvor det rundskrivet som gikk ut fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 29.5.07 hvor det står: Læring er en forutsetning for helse, og helse er en forutsetning for læring.
Røyken kommune ønsker å utvide tilbudet til også å gjelde for Røyken ungdomsskole og Spikkestad ungdomsskole. Nabokommunene har også sett med interesse på dette populære tilbudet.
Undertegnede mener det ville være synd om det kun var ved privatskoler en kan etablere et slikt tilbud. Det vil i så fall ikke være et bidrag i forhold til sosial utjevning. Vi vet også alle hvor viktig det er med fysisk aktivitet, ikke minst sett i lys av dette med kosthold og den store økningen av barn og unge som utvikler diabetes II.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Fylkesmannen i Buskerud har med hjemmel i opplæringsloven § 14-1 tredje ledd gitt Røyken kommune pålegg om å organisere elevene ved Slemmestad ungdomsskole i grupper overensstemmende med opplæringslovens § 8-2. Pålegget er av Røyken kommune påklaget til Utdanningsdirektoratet. Representanten Jæger Gåsvatn har bedt meg forhindre at et godt oppbygd tilbud, idrettslinjen ved ungdomsskolen, gjennom dette pålegget blir rasert av offentlig byråkrati.

Den konkrete saken i Røyken kommune er for tiden under klagebehandling. UManningsdirektoratet har som klageinstans ennå ikke tatt endelig stilling i saken. Jeg kan ikke uttale meg eller gripe inn i en konkret klagesak. Når det gjelder opplæringsloven § 8-2 og organisering av elever i grupper, kan jeg på generelt grunnlag imidlertid si følgende om bestemmelsens første ledd:

Det heter for det første i bestemmelsen at elevene kan deles i grupper etter behov, men at gruppene i så fall ikke må være større enn det som er forsvarlig, pedagogisk og trygghetsmessig. Det må vurderes skjønnsmessig i den konkrete opplæringssituasjonen hva som er "pedagogisk* forsvarlig. Eksempler på momenter i den skjønnsmessige vurderingen kan være elevsammensetningen, det pedagogiske personalets forutsetninger og omfang, hva slags tema det gis opplæring i, hva slags arbeidsform som blir brukt og de fysiske rammevilkårene. Hva som er "tryggleiksmessig" forsvarlig vil yære gjenstand for et tilsvarende skjønn.

Det heter for det annet i bestemmelsen at organiseringen skal ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet Hensynet bak er at elevenes behov for sosial trygghet og stabilitet skal ivaretas,

For det tredje heter det i bestemmelsen at organiseringen til vanlig ikke skal skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet Hensynet bak dette er å ivareta skolens rolle som et inkluderende fellesskap. Skolen skal være en møteplass på tvers av sosiale, økonomiske og evnemessige forhold samt kjønn. Siden loven her benytter utrykket "til vanleg" betyr det at det kan tenkes situasjoner der det i kortere eller lengre tid kan være tillatt med en annen organiseringsform. Når dette kan være tillatt, vil også være gjenstand for en forsvarlig og skjønnsmessig vurdering i det konkrete tilfellet Det kan for eksempel for en kortere periode være adgang til inndeling etter faglig nivå avhengig av hvor langt elevene har kommet i en skrive- eller leseopplæring. Men inndelingen må altså være avgrenset i tid. Når det gjelder den konkrete saken som representant Jæger Gåsvatn har tatt opp, vil Utdanningsdirektoratet i sin klagesaksbehandling måtte se nærmere på hvordan idrettslinjen ved Slemmestad ungdomsskole er organisert og om organiseringen er overensstemmende med opplæringslovens § 8-2.