Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:646 (2007-2008)
Innlevert: 12.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Vil Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett orientere om underreguleringen av satsene til attførings- og vekstbedriftene i 2008 har medført reduksjoner i antall tiltaksplasser som tilbys fra disse bedriftene, i forhold til det som lå til grunn for Regjeringens opprinnelige budsjettforslag, eventuelt en vridning av tilbud fra "dyre" til "billige" tiltakstyper sammenlignet med de opprinnelige budsjettforutsetningene?

Begrunnelse

Både i Stortingets ordinære spørretime 6. februar og i svar på skriftlig spørsmål nr. 573 har arbeids- og inkluderingsministeren gitt følgende forklaring på hvorfor Regjeringen har bestemt å underregulere satsene til attførings- og vekstbedriftene fra 2007 til 2008 med 3,1 prosentpoeng i forhold til statsbudsjettets eget anslag på pris- og lønnsutviklingen:

"Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak har økt med 1,1 prosent fra 2007 til 2008. I tillegg til vekst i prisene, har jeg lagt opp til at økningen i bevilgningen skal gi rom for flere tiltaksplasser enn i 2007. Det innebærer at prisene i gjennomsnitt må øke med mindre enn 1,1 prosent."

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak ble vedtatt etter forslag fra Arbeids-og inkluderingsdepartementet i St.prp. nr. 1 (2007-2008), hvor følgende begrunnelse er gitt for bevilgningsforslaget:

"Bevilgningen under post 76 gir på visse forutsetninger om kostnader og tiltakssammensetning rom for å be Arbeids- og velferdsetaten gjennomføre et tiltaksnivå på om lag 40 000 tiltaksplasser i 2008".

I tillegg opplyser proposisjonen om den antatte fordelingen av tiltaksplasser mellom såkalte ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere.
Det fremkommer ikke i departementets budsjettproposisjon at målet om 28 200 tiltaksplasser i gjennomsnitt forutsatte en underregulering av satsene i 2008. Dette er heller ikke presentert som noe budsjettiltak i proposisjonen, på tross av at budsjettrammene i utgangspunktet blir automatisk prisjustert fra et år til neste i løpet av regjeringens ordinære budsjettprosess.
I Budsjett-innst. S. nr. 15 (2007-2008) uttaler en enstemmig komité følgende i tilknytning til kap. 634 arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere:

"Komiteen forutsetter at Regjeringen i fremtidige budsjettdokumenter gir informasjon om planlagt sammensetning av tiltaksporteføljen og kostnadsforskjeller mellom ulike hovedgrupper av tiltak som gir minst like bra grunnlag som tidligere i forhold til både å kunne kommentre prioriteringene og eventuelt foreslå en annen innretning."

Komiteen uttalte også:

"Rapporter fra mange tiltaksarrangører tyder på at mer langvarige og kostbare tiltak, rettet mot personer med sammensatte behov, blir redusert i omfang. Komiteen vil advare mot en utvikling der pris på tiltak får for stor vekt i tiltakssammensetningen i forhold til kvalitet og individuell behovsvurdering."

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 573 av 4. februar 2008 informerte jeg om at bevilgningen under arbeidsmarkedstiltakene gir rom for et tiltaksnivå på om lag 40 000 plasser i gjennomsnitt i 2008. Av disse skal om lag 28 200 plasser sikre at yrkeshemmede arbeidssøkere får rask og tilpasset bistand. Videre skal tiltaksnivået sikre om lag 11 800 plasser til ordinære arbeidssøkere med behov for nødvendig og hensiktsmessig bistand.

Regjeringen er opptatt av å tilpasse tiltak til arbeidssøkere med særlig store og sammensatte bistandsbehov, og blant annet har antall plasser i varig tilrettelagt arbeid økt. Arbeids- og velferdsdirektoratet er bedt om å fortsette arbeidet med å opprette flere tiltaksplasser, for eksempel varige tilrettelagte arbeidsplasser, for å inkludere personer som ellers kan falle utenfor det ordinære arbeidslivet. Over 80 prosent av tiltaksmidlene som bevilges til personer med redusert arbeidsevne går til arbeidsmarkedstiltak innenfor attførings- og vekstbedriftene. Plantall for tiltaksgjennomføringen for 1. halvår 2008 som er utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, ligger høyere enn antall gjennomførte tiltaksplasser i 1. halvår 2007.

Samtidig vil jeg understreke at Arbeids- og velferdsetaten skal ha frihet til å gjennomføre tiltak på bakgrunn av situasjonen på lokale arbeidsmarkeder og enkeltpersoner individuelle behov. De tiltak som etaten faktisk benytter kan derfor avvike fra den tiltakssammensetning som rent budsjetteknisk legges til grunn. Prisene på de enkelte tiltakene varierer også over tid. For noen tiltak er det faste tilskudd, mens prisene for andre tiltak forhandles fram med tiltaksarrangører og arbeidsgivere. De økonomiske rammene for å gjennomføre et gitt tiltaksnivå avhenger derfor både av anslag på tiltakenes sammensetning og anslag på prisene på de enkelte tiltakene. Dette tilsier at det vil kunne være noe avvik mellom budsjettert og gjennomført tiltakssammensetning og mellom budsjettert og faktisk pris på tiltakene.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at tiltaksgjennomføringen følges nøye. I forbindelse med arbeidet med Revidert nasjonalbudsjett foretar regjeringen en samlet vurdering av både budsjettet og den økonomiske politikken. Nivået på arbeidsmarkedstiltak vurderes også dersom situasjonen på arbeidsmarkedet tilsier det.