Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:647 (2007-2008)
Innlevert: 12.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 20.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Hva er årsaken til kravet i kapitalforvaltningsforskriften § 2-4 om at underliggende aktiva derivater som benyttes for å effektivisere forvaltningen enten må være notert på et regulert marked, eller at derivater selv må være gjenstand for betydelig handel med betryggende kursfastsettelse på derivater, og kan statsråden samtidig redegjøre for Kredittilsynets vurdering av saken?

Begrunnelse

Ny kapitalforvaltningforskrift tillater som kjent at derivater benyttes til å dekke forsikringsmessige avsetninger. For derivater som benyttes for å redusere risikoen på identifiserte eiendeler oppstilles det ingen krav til derivatets beskaffenhet. Ny forskrift innebærer imidlertid en innstramming i forhold til derivater som benyttes for å effektivisere forvaltningen. Mens tidligere forskrift ble tolket slik at det var en forutsetning at underliggende for derivatet enten var notert på regulert marked eller gjenstand for betryggende handel og prising, kreves det i nåværende forskrift at underliggende må være notert, eller at derivatet må være gjenstand for betydelig handel og prising.
Dette kan synes som en liten justering, men den får store konsekvenser. Når en pensjonskasse eller et livforsikringsselskap ønsker å inngå derivater for å effektivisere porteføljeforvaltningen, er det fordi de kan oppnå en eksponering gjennom et derivat på en billigere og tryggere måte enn ved å investere direkte i de underliggende aktiva.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av forskrift 17. desember 2007 om livsforsikringsselskapers og pensjonskassers kapitalforvaltning (kapitalforvaltningsforskriften) at derivater som brukes for å effektivisere kapitalforvaltningen, kan inngå i kollektivporteføljen i livsforsikringsselskapet eller pensjonskassen, jf § 2-4 første ledd. Nedenfor gir jeg en nærmere omtale av vilkårene for bruk av derivater i kollektivporteføljen.

Jeg gjør oppmerksom på at det i kapitalforvaltningsforskriften er skilt mellom derivater som benyttes for å redusere risikoen knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen, og derivater som benyttes for å effektivisere forvaltningen på andre måter. For investeringer i derivater til sikringsformål (redusere risikoen), stilles det i forskriften helt generelle krav, bl.a. om at selskapet skal ha tilstrekkelig kunnskap om de derivater som anvendes. I høringsnotatet og forskriftsutkastet, som Kredittilsynet utarbeidet, var det foreslått like vilkår for derivater som benyttes til sikring og derivater som benyttes til annet formål. De vilkår som gjennomgås under, gjelder utelukkende for derivater som benyttes til annet formål enn å sikre eiendeler i kollektivporteføljen.

Representanten Sanner ber i sitt spørsmål om Kredittilsynets vurdering av saken. Kredittilsynet har utarbeidet høringsnotat og utkast til forskrift. Forskriftsutkastet inneholdt forslag til vilkår om at derivatets underliggende enten skulle være notert på børs, eller at det på annen måte skulle foreligge en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse. I høringsnotatet (som vi mottok fra Kredittilsynet) er de foreslåtte krav ikke utdypende drøftet.

Verken av forskriftsutkast eller høringsnotat, som begge var utarbeidet av Kredittilsynet, framgikk det om det foreslåtte krav om "betydelig handel med betryggende kursfastsettelse" var rettet mot derivatet eller derivatets underliggende. Det er imidlertid nærliggende å anta at hensikten har vært å angi et krav til derivatets underliggende, slik at de alternative kravene i forskriftsutkastet begge gjaldt omsetteligheten av derivatets underliggende, slik representanten Sanner også legger til grunn i sitt spørsmål.

Departementet la til grunn at det burde komme klart fram av forskriften om kravet gjaldt derivatet eller til derivatets underliggende. Departementet vurderte det videre slik at dersom det foregikk en betydelig handel, med betryggende kursfastsettelse på derivatet, burde dette være å anse som et tilstrekkelig vilkår for at forsikringsselskapet skulle kunne handle med derivatet, forutsatt selvfølgelig at forskriftens øvrige krav, bl.a. om at selskapet har tilstrekkelig kunnskap om de derivater som anvendes, er ivaretatt.

Når det gjelder krav til underliggende, har departementet erstattet foreslåtte krav om hhv børsnotering eller "en betydelig handel med betryggende kursfastsettelse" med ett krav, som er at underliggende skal være notert på et regulert marked. Det gjøres oppmerksom på at "børs" er innbefattet i begrepet "regulert marked".

Vilkåret, som Kredittilsynet foreslo, om at derivatets underliggende skal være gjenstand for "betydelig handel med betryggende kursfastsettelse", er ikke tatt med i forskriften som ble fastsatt av departementet. Dette skyldes både at vilkåret kan stille selskapet overfor vanskelige konkrete vurderinger, og at kravet i mange tilfeller vil være ivaretatt gjennom det enklere operasjonaliserbare vilkåret om at derivatets underliggende skal være notert på et regulert marked.