Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:650 (2007-2008)
Innlevert: 12.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 19.02.2008 av barne- og likestillingsminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvor langt har departementet kommet i arbeidet med å utrede lovforslag om delt omsorg som hovedregel i barnefordeling ved skilsmisse, og deler den nye statsråden sin forgjengers positive syn på delt omsorg?

Begrunnelse

Så langt tilbake som i Aftenposten 22. desember 2005 varslet daværende barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem at det ble jobbet med endringer i barneloven. Endringene tok sikte på å innføre delt omsorg som hovedregel i barnefordelingssaker. Den daværende statsråden uttalte:

"Jeg har tidligere gått inn for delt samvær som hovedregel, og jeg har ikke endret syn. Vi har fått en ny pappagenerasjon som står på for barna sine."

Over to år senere har Stortinget enda ikke mottatt noen sak om delt omsorg.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen oppnevnte i januar 2007 et offentlig utvalg som skal vurdere endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær. I mandatet heter det blant annet: "Hovedmålsettingen med gjennomgangen er å vurdere endringer av barneloven i et perspektiv der begge foreldre ansees å være like viktige for barnet og der en søker å støtte opp under en samfunnsutvikling der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse over vesentlige sider ved barnets liv står sentralt." Videre heter det at: "Utvalget skal i sin gjennomgang drøfte og komme med eventuelle lovforslag i forhold til problemstillinger som felles foreldreansvar uavhengig av om foreldrene har bodd sammen eller ikke, delt bosted og normering av samværets omfang. Utvalget skal også vurdere om det bør gjøres endringer i forhold til hvilken beslutningsmyndighet som skal ligge til det å inneha foreldreansvar, ev. enkeltbeføyelser inn under foreldreansvars- og bostedsmyndigheten."

Barnelovutvalget skal levere sin utredning innen 1. mai 2008. Regjeringen vil etter dette ta stilling til hvordan utvalgets arbeid skal følges opp.