Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:652 (2007-2008)
Innlevert: 13.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg har fått opplysninger som kan tyde på at Osterøy Bruselskap AS vil søke om økning av bompengetakstene i forbindelse med bygging av rv 567 Hauge-Lonevåg, jf. St.prp. nr. 89 (2006-2007) og Innst. S. nr. 22 (2006-2007). I proposisjonen heter det på side 4: "Det er ikke lagt opp til justeringer/endringer av takstene ved utvidelsen av bompengeprosjektet med prosjektet Hauge-Lonevåg."
Kan statsråden bekrefte at bompengesatsene på Osterøybrua ikke vil bli tillatt forhøyet?

Begrunnelse

Jeg viser til at en hovedbegrunnelse ved utvidelse av bompengeprosjektet Osterøybrua med ytterligere en vegparsell er større trafikkvekst og lavere rentenivå enn det som var lagt til grunn ved finansieringen av hovedprosjektet Osterøybrua.
Dersom bompengesatsene nå vurderes forhøyet pga. dette nye vegprosjektet synes en slik økning å være i strid med forutsetningene for behandling og vedtak knyttet til St.prp. nr. 89 (2006-2007).
Jeg vil i tillegg peke på at Osterøy Bruselskap AS er et av de bruselskap som får kritikk i forbindelse med Statens vegvesens kontroll med bomselskapenes regnskaper for 2006, ifølge opplysninger i Aftenposten 12.2.2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er forventet at Osterøy Bruselskap AS i løpet av kort tid vil søke om å få øke takstene i bomstasjonen på Osterøybrua. Årsaken til takstøkningen har ikke sin begrunnelse i byggingen av rv 567 Hauge - Lonevåg, men i omleggingen av takstsystemet som ble gjennomført i juni 2007.

Vegdirektoratet godkjente 4. august 2006 en søknad fra Osterøy Bruselskap AS om å gå over fra manuell innkreving til en automatisk bomstasjon med bruk av AutoPASS. Bakgrunnen for omleggingen var å gjøre innkrevingen mer kostnadseffektiv. Som en del av overgangen til en automatisk stasjon ble takstsystemet endret slik at passasjerer, buss i rute og motorsykler ble fritatt for betaling av bompenger, i henhold til hovedregelen i takstretningslinjene for bompengeprosjekter. I tillegg ble takstgruppen for de lengste kjøretøyene, kjøretøy over 12,4 meter, fjernet. Dette også i henhold til takstretningslinjene.

Slik takstsystemet ble bygd opp er hoveddelen av inntektsbortfallet belastet lette kjøretøy. Dette som følge av at det meste av bortfallet skyldes fritak for bompenger for passasjerer. Økningen i takstene for de to gjenværende takstklassene, lette (< 3500 kg) og tunge (> 3500 kg) kjøretøy, ble beregnet ut fra trafikkstatistikk fra brua, men det var likevel noe usikkerhet knyttet til om de nye takstene ville dekke opp for de tapte inntektene. Vegdirektoratet mente derfor det var en forutsetning at takstene ble gjennomgått og tiltak vurdert, dersom det skulle vise seg at omleggingen av takstene skulle føre til lavere gjennomsnittstakst. Dette ble beskrevet i St.prp. nr. 89 (2006-2007).

Etter åtte måneders drift viser det seg at takstene er satt for lavt. De foreløpige regnskapstallene viser en nedgang i inntektene på, i størrelsesorden, 7-8 mill. kroner. Gjennomsnittlig inntekt gikk ned fra kr 46,- til kr 40,-. Årsaken til nedgangen er delvis at taksten ble satt for lavt og delvis at rabattbruken har økt. Takstøkningen det vil bli søkt om er dermed tiltak for å kompensere for inntektsbortfallet, og uavhengig av prosjektet Hauge-Lonevåg. Årsakene til at prosjektet Hauge-Lonevåg kan gjennomføres innenfor opprinnelig bompengeinnkrevingsperiode er at trafikken er større og renten lavere enn forutsatt.