Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:653 (2007-2008)
Innlevert: 13.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 26.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): En rekke jernbanestrekninger i Norge er ikke elektrifisert, allikevel blir toget som helhet fremstilt som det mest miljøvennlige uten at det taes forbehold om de stedene som ikke er elektrifiserte. Jeg tillater meg derfor å stille følgende spørsmål.
Hva er drivstofforbruket på disse lokomotivene, og hva er de totale CO2-utslippene fra disse, og hva er utslippet pr. personkilometer med dagens belegg, sammenlignet med biltrafikken og bussbasert kollektivtransport?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Generelt har både elektrifiserte og dieseldrevne tog den fordelen at med stålhjul på stålskinner blir rullemotstanden vesentlig lavere enn for biler, busser og lastebiler med gummihjul på asfaltveger. Dessuten øker luftmotstanden kun marginalt for hver vogn. Det betyr at jernbanetransporten som hovedregel er mer energieffektiv enn vegbaserte alternativer. Jo lengre og fullere togene er, jo større er energifordelen.

Både Jernbaneverket og NSB AS fører statistikk over energiforbruk. Ifølge NSBs miljøregnskap fra 2006 brukte selskapet 7,82 millioner liter diesel i persontransporten. CO2-utslippet var totalt på 20 830 tonn. Nærmere informasjon om energiforbruk i togfremføringen er ellers å finne i Jernbaneverkets miljørapport for 2006.

Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk for biltrafikk og bussbasert kollektivtransport er tilgjengelig på landsbasis, men ikke for de enkelte strekningene som trafikkeres av tog.

Ulempen med å bruke SSBs tall i denne sammenligningen er at tallene for veg inkluderer trafikk i både tett- og tynt befolkede områder, mens dieseltog hovedsakelig trafikkerer tynt befolkede områder. SSBs statistikk på dette området er for tiden under revisjon, og det regnes med at nye tall vil bli offentliggjort våren 2008. Nedenstående tabell er derfor hentet fra en SSB-rapport publisert i 2001 (Sigurd Holtskog: "Direkte energiforbruk og utslipp til luft fra transport i Norge 1994 og 1998). Tallene viser CO2-utslipp i kilo per personkm på landsbasis:

Personbil: 0,11

Buss: 0,06

Jernbane,diesel: 0,07

Jeg vil understreke at dette er aggregerte tall. Dersom det er få reisende med toget vil det i mange tilfeller isolert sett være mer miljøvennlig om man benytter buss eller egen bil.