Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:656 (2007-2008)
Innlevert: 13.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 26.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Alle kurs for ME-pasienter ved Lærings- og mestringssenteret ved Stavanger Universitetssykehus blir nå lagt ned på grunn av at ME-pasienter ikke prioriteres. Dette er stikk i strid med statsrådens signaler om at Regjeringen tar ME på alvor.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter med ME og deres pårørende kan få kunnskap om ME og lære å leve med sykdommen?

Begrunnelse

Mestringssenteret ved Stavanger Universitetssykehus er svært positive til å arrangere mestringskurs for mennesker med ME og deres pårørende. Det har vært holdt kurs siden 2003 som har vært til stor hjelp for mange ME-pasienter. Mange står på venteliste for å delta på mestringskurs.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Denne regjeringen har, som representanten Laila Dåvøy er godt kjent med, engasjert seg sterkt i arbeidet med å tilrettelegge helsetilbud til pasienter med CFS/ME.

I mitt svar på interpellasjonen fra representanten Dåvøy om CFS/ME i Stortinget 29. mars 2007 pekte jeg blant annet på at jeg er kjent med at mange pasienter er godt fornøyd med de kurs de har deltatt i ved lærings- og mestringssentrene ved helseforetakene. Kursene legges opp i samarbeid med brukerne, og de skal gi kunnskap om hvordan man mestrer livet med en kronisk sykdom. Jeg pekte videre på at denne type tilbud også bør videreutvikles ved andre lærings- og mestringssentre når det er mulig.

Gjennom oppdragsdokumentene til regionale helseforetakene for 2008 har jeg bedt om at disse skal tilby opplæring og bidra til innsikt i pasienters egen sykdom for pasienter med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser.

Helse Vest RHF har informert meg om at helseforetakene i regionen i oppdragsdokumentene for 2008 er bedt om å sikre adekvat behandlingstilbud til barn og voksne pasienter med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME i samarbeid med det nasjonale kompetansenettverket, og vurdere å bruke det nasjonale tilbudet som blir bygd opp i Helse Sør-Øst til de aller sykeste pasientene. Helse Vest er representert i nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME med nevrologisk kompetanse fra Helse Bergen.

Slik representanten Dåvøy peker på, har Stavanger Universitetssykehus HF hatt et tilbud for pasienter med CFS/ME siden 2003. Dette er nå midlertidig stoppet på grunn av langtidssykemelding for en ansatt i helseforetaket. Helse Stavanger HF har nylig etablert en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en samlet satsning for pasienter med CFS/ME og sikre behandlingstilbudet til pasientgruppen.

Helse Stavanger HF har satt i gang tiltak for å videreføre kursene ved lærings- og mestringssenteret så snart som mulig.