Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:663 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kilder ved Radiumhospitalet antyder at det foreligger en strategi for å legge ned dette spesialistsykehuset og spre utstyr og kompetanse på flere sykehus. Årsaken skal være at det er ønskelig å spre kompetanse og utstyr på flere sykehus.
Kan statsråden avkrefte at slike planer foreligger, og i tilfelle ikke, hvordan vil man hensynta spesialkompetansemiljøet som er bygget opp, og den forskning som foregår ved denne institusjonen?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har fått bekreftet fra Helse Sør-Øst RHF at det ikke foreligger en strategi som angitt i spørsmålet.

Jeg føyer til at det ligger i det oppdraget som er gitt til Helse Sør-Øst RHF at det skal vurderes tiltak som kan gi bedre samordning og ressursutnyttelse i den sammenslåtte regionen, spesielt i hovedstadsområdet. Dette arbeidet er forutsatt å få innvirkninger på hele regionen og komme hele landet til gode. Det er satt som et mål å samle spissfunksjoner, ikke spre dem ytterligere ut. Dette for å øke kvaliteten på behandlingen, gi styrket grunnlag for forskning og utnytte spesialkompetanse og høyspesialisert og dyrt utstyr bedre. Dette gjelder også for kreftområdet. I et slikt arbeid er det viktig å søke gode og effektive framtidige løsninger samtidig som det kan spilles på etablerte gode behandlings- og forskningsmiljøer som er utviklet over lang tid. Radiumhospitalet er et eksempel på et slikt miljø. Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst RHF og Rikshospitalet HF vil utvise klokskap hva gjelder fortsatt å gjøre bruk av det gode drifts- og forskningsmiljøet som er etablert på Radiumhospitalet.

Gitt den særskilte rolle som Radiumhospitalet har utviklet på kreftområdet, vil det fra Helse- og omsorgsdepartementets side være naturlig å ha oppmerksomhet på løsningene som velges og hvordan disse ivaretar den betydelige erfaring og kompetanse som er utviklet på Radiumhospitalet. I foretaksmøtet 24. januar 2008 er det markert viktigheten av at Rikshospitalet HF opprettholder sin rolle innen høyspesialisert pasientbehandling, og også som viktig referansesykehus for høyspesialisert medisin. Helse Sør-Øst RHF har bekreftet at dette perspektivet vil bli ivaretatt i den videre utviklingen av kreftbehandling og kreftforskning.