Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:668 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 21.02.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Statsråden har ved en rekke anledninger uttalt til media at hun åpner for at kommunene som var involvert i den såkalte Terra-skandalen kan få overført tilleggsmidler fra staten, i form av skjønnsmidler, for å møte de økonomiske utfordringene.
Hvordan ser statsråden for seg at en slik tildeling eventuelt skal skje, etter hvilke kriterier, og vil ikke det i så fall gå på bekostning av andre kommuner som helt uskyldig befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon?

Begrunnelse

Statsråden har blant annet uttalt følgende til NTB:

"Jeg åpner døra på gløtt for å vurdere omfanget av de årlige skjønnsmidler som tildeles fylkesmennene og for at Terra-kommunene kan få en større del av denne potten. Men forutsetningen må da være at Terra-kommunene sannsynliggjør at de ikke greier å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud over tid."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: De åtte kommunene som er involvert i Terra-saken befinner seg i en vanskelig situasjon og står foran til dels betydelige omstillingsutfordringer. Det er kommunene selv som er ansvarlige for sin egen finansforvaltning. Fylkesmennenes lovlighetskontroller viste at de åtte kommunene har brutt kommuneloven på flere punkter. Det er på det rene at kommunene har investert pengene sine i produkter med vesentlig finansiell risiko. Det har de gjort i strid med loven. Jeg ser alvorlig på at kommunene har brutt kommuneloven og tatt for stor risiko med innbyggernes penger.

Samtidig som jeg er klar på at det er kommunens eget ansvar å rydde opp, er jeg opptatt av å sikre at alle kommunene i landet skal kunne være i stand til å gi innbyggerne de tjenester som de har krav på. Jeg har bedt de berørte Fylkesmennene følge opp kommunene og påse at kommunene kan opprettholde tjenestetilbudet på et forsvarlig nivå.

I tråd med retningslinjene for skjønnstildeling kan kommuner i økonomisk ubalanse etter en særskilt vurdering gis skjønn knyttet til ubalansen, under forutsetning av at det utarbeides en plan for å komme i økonomisk balanse. De åtte kommunene som er involvert i saken, skal i samråd med Fylkesmannen lage planer for hvordan tapene som vil komme i 2007-regnskapet, skal dekkes inn. Planen må være fastsatt innen 30. juni 2008, samtidig med kommunestyrets frist til å vedta det endelige årsregnskapet for 2007. Kommuner som ikke kan dekke inn hele underskuddet innen utgangen av 2009, skal dessuten føres opp i ROBEK.

På bakgrunn av kontakten med fylkesmannsembetene, vil jeg om nødvendig vurdere å øke skjønnsrammene til de aktuelle embetene fra 2009. Ekstra skjønnsmidler vil bare være aktuelt i en situasjon der ytterligere kutt i det kommunale tjenestetilbudet vil gå på bekostning av de lovpålagte oppgavene. På det nåværende tidspunkt er det ikke avklart hvor store tapene vil bli eller hvilke konsekvenser dette vil ha for kommunenes tjenester, men jeg kommer til å ha en tett og god dialog med Fylkesmennene om utviklingen i saken.