Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:679 (2007-2008)
Innlevert: 18.02.2008
Sendt: 18.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil Finansdepartementet kvalitetssikre grunnlagstallene og forutsetningene for Forsvarsstudiet 07 før Regjeringen behandler langtidsplanen, og dermed sikre at Stortingets beslutningsgrunnlag har den nødvendige kvalitet?

Begrunnelse

I debatten om Forsvarsstudiet 07 er det stilt mange spørsmål ved de økonomiske beregningene som er lagt til grunn for konklusjonene i rapporten. Ikke minst er det usikkerhet omkring hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene, og det er ikke åpenhet omkring disse.
Forsvarsstudiet 07 bygger på et klart premiss om økte investeringer og driftskostnader de første årene, for så å kunne øke forsvarsevnen innenfor de gitte rammene i årene fremover. Oppfølgingen i de årlige budsjettene de første årene (2009, 2010 og 2011) vil derfor være helt avgjørende for at dette er mulig. Det er derfor avgjørende at Finansdepartementet kvalitetssikrer beregningene og forutsetningene for disse før Regjeringen legger frem Langtidsplanen. Velger Finansdepartementet først å ta stilling til enkeltelementene i forbindelse med de årlige budsjettene, forsvinner hele forutsetningen for tenkningen i Forsvarsstudiet.
Måten arbeidet nå er organisert i Forsvardepartementet med felles stab mellom departementet og Forsvarssjefen gjør at det også er stilt spørsmål ved om kvalitetssikringen i fagdepartementet blir god nok når det er de samme fagpersonene som har arbeidet med Forsvarsstudiet som nå også forbereder langtidsplanen for Regjeringen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er Forsvarsdepartementet som har fagansvaret for langtidsproposisjonen for Forsvaret, herunder ansvaret for å sikre at utredningsgrunnlaget for departementets forslag er tilstrekkelig kvalitetssikret. Det er derfor Forsvarsdepartementets ansvar å gjennomgå forsvarssjefens utredning og vurdere forslagene og beregningene i denne, og videre i nødvendig utstrekning selv iverksette egne utredninger av aktuelle problemstillinger og økonomiske anslag mv., før Forsvarsdepartementet fremmer sitt forslag til proposisjon.

Langtidsproposisjonen for Forsvaret behandles av Regjeringen før proposisjonen fremmes. Finansdepartementet og andre berørte departementer vil som ledd i Regjeringens interne saksforberedelse vurdere innholdet i proposisjonen. Finansdepartementets bidrag i den regjeringsinterne saksforberedelsen setter imidlertid ikke til side ansvarsforholdene beskrevet ovenfor.

Et slikt ansvarsforhold som beskrevet, med fagansvarlige departementer, ligger til grunn på alle departementsområder.

Jeg nevner for ordens skyld at det er etablert en ordning med ekstern kvalitetssikring av store statlige enkeltprosjekter (anskaffelser og andre investeringsprosjekter) over 500 mill. kroner, hvor Finansdepartementet har en rolle. Disse store prosjektene kvalitetssikres av eksterne konsulentfirmaer som har rammeavtale med Finansdepartementet om slike kvalitetssikringsoppdrag.

Forsvarsdepartementets kvalitetssikring av beregningene i forsvarssjefens Forsvarsstudie 2007 har ingen sammenheng med ovennevnte kvalitetssikringsordning for store investeringsprosjekter i staten.