Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:684 (2007-2008)
Innlevert: 20.02.2008
Sendt: 20.02.2008
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 27.02.2008 av barne- og likestillingsminister Trond Giske

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er det vanlig praksis fra statens side å inngå avtale om en kortsiktig basert stykkprisfinansiering med vertskommuner ved etablering av statlige barnevernstiltak?

Begrunnelse

Ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere er overført til barnevernet. Staten har opprettet Eidsvoll omsorgssenter til formålet.
Dette har vært planlagt for 30 barn. Vi har fått opplysninger om at det befinner seg flere enn 30 barn ved Eidsvoll omsorgssenter nå, samt at det er leid inn et hus i nabolaget for å gi plass til flere. I tillegg er det startet på en påygging av Eidsvoll omsorgssenter, for å gi bedre plass til de barna som oppholder seg der.
Vertskommunen Eidsvoll har på kort tid fått økt antallet elever ved sine skoler. Elevene er minoritetsspråklige, og noen av dem kan være traumatisert fra opplevelser i hjemlandet. Vi er blitt opplyst at det er inngått en avtale mellom staten og Eidsvoll kommune om kompensasjon til vertskommunen for mulige ekstra utgifter knyttet til etableringen av Eidsvoll omsorgssenter. Avtalen skal blant annet være basert på telling av antall beboere på en angitt dato i hver måned.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Spørsmålet relaterer seg til situasjonen ved Eidsvoll omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Generelt er det imidlertid slik at ved etablering av statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere er det to tilskuddsordninger; vertskommunekompensasjon og tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak. Ordningene gjelder tilsvarende for barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet administrerer vertskommunekompensasjonen, et tilskudd til kommuner som har statlige asylmottak og ventemottak, over Statsbudsjettets kap. 690, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak. Satsene blir fastsatt i statsbudsjett. Tilskuddet skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med mottaket. Tilskuddet er uavhengig av hvem som er driftsoperatør for mottaket, og utbetales av Utlendingsdirektoratet til kommunene forskuddsvis pr. kvartal.

Ved Statlig regionalt barneverns overtagelse av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, ble det inngått avtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet om at Utlendingsdirektoratet fortsatt skal administrere utbetalingen av vertskommunekompensasjonen til kommuner som har omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Vertskommunekompensasjonen utgjør summen av

- en grunnsats pr. kommune (pr. bydel i Oslo), uavhengig av antall mottaksplasser og

- en sats pr. mottaksplass i kommunen.

I 2008 utgjør dette henholdsvis 196 000 kr. og 11 100 kr. per år.

Kunnskapsdepartementet administrerer: Tilskott til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak, over kap. 225, post 64. Tilskuddet er på kr 6 396 kr per skolemåned (10 måneder pr år) per person og forvaltes av Utdanningsdirektoratet. Elevene telles per 1. hver måned. Tilskuddet beregnes etterskuddsvis og utbetales hvert halvår.

Eidsvoll omsorgssenter for barn er dimensjonert for 30 barn, med mulighet for er visst overbelegg. Situasjonen etter oppstart 3. desember er at antall ankomster har økt betydelig utover prognosene, 21. februar er det 39 barn som bor på Eidsvoll omsorgssenter og går på skole i Eidsvoll. I tillegg er en del barn plassert utenfor kommunen. Eidsvoll kommune har fremsatt at uforutsigbarheten i antall barn gjør det svært vanskelig å bemanne for riktig antall elever.

Barne- og likestillingsdepartementet har derfor innrømmet Eidsvoll kommune en garanti på tilskudd tilsvarende 34 elever for inneværende år. Ved mindre belegg enn 34 barn, vil Eidsvoll kommune få dekket opp 6 396,- kroner per barn per måned. Garantien skal være en hjelp til kommunen nå i oppstartsåret for Eidsvoll omsorgssenter, og er ikke å anse som en ny ordning.

Jeg vil forøvrig kort kommentere de opplysninger som kommer frem i begrunnelsen for spørsmålet. Statlig regionalt barnevern region øst overtok ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra 3. desember i fjor. Det er ikke startet ytterligere påbygging på Eidsvoll omsorgssenter, det byggearbeidet som utføres er ferdigstillelse av det siste huset. Departementet vurderer nå alternative løsninger i andre kommuner for å ta imot høyere antall ankomster.