Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:686 (2007-2008)
Innlevert: 21.02.2008
Sendt: 21.02.2008
Besvart: 28.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Kvam kommune har engasjert seg for å bevare gamle Bjølvo kraftanlegg og å hindre riving av trallebanen i Ålvik. Bjølvo kraftanlegg, inkludert trallebanen, er et unikt nasjonalt kulturminne fra forrige århundres industrihistorie. Hordaland Fylkeskommune har tilrådd vern av det gamle kraftanlegget. Vern av dette kulturminnet kan danne grunnlaget for reiselivsvirksomhet. Saka har ikke vært drøftet med Riksantikvaren.
Hva vil statsråden gjøre for at Bjølvo kraftantanlegg blir vurdert som kulturminne?

Begrunnelse

Gamle Bjølvo kraftanlegg i Ålvik i Hardanger er et unikt nasjonalt industrielt kulturminne. Den gamle trallebanen er kanskje en av verdens mest spektakulære baner. På det bratteste er den hele 62 grader. Thorvald Astrup, en av Norges mest kjente arkitekter fra første del av 1900-tallet og ansvarlig for flere monumentale bygg, har tegnet kraftanlegget. Det er vedtatt at trallebanen skal rives, men vedtaket ser ut til å være avgjort av OED, på et tidspunkt det sannsynligvis ikke var kjent at hvert departement har ansvar for å sikre egne kulturminner. Saka har heller ikke vært vurdert av Riksantikvaren.
Ålviksamfunnet har gjennom mange år vært tappet for arbeidsplasser. Det er en av grunnene til at kommunen har engasjert konsulenter til å lage forprosjekt for bruk og vern av trallebanen. Dette prosjektet er støttet av Kommunaldepartemenet. I stedet for at Statkraft bruker millioner på å rive et unikt kulturminne som kan ha potensial til å bli en verdifull reiselivsattraksjon i Hardanger, bør det nå drøftes om ikke pengene bør brukes til å ruste opp banen og kraftanlegget til å være levende kulturminner. Dette er en sak for flere departement. Når jeg henvender meg til miljø- og utviklingsministeren, er det fordi det nå er viktig at Riksantikvaren vurderer dette nasjonale industrielle kulturminnet før det er for seint.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gamle Bjølvo kraftanlegg i Ålvik i Hardanger ble tatt permanent ut av drift våren 2004, da det nye kraftverket sto ferdig.

NVEs vedtak om å rive anlegget ble påklaget av Hordaland fylkeskommune i brev av 6. april 2006. NVE fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket og sendte saken til Olje- og energidepartementet, som opprettholdt NVEs vedtak i brev av 17. januar 2007.

Det har vært foretatt en vurdering av kulturminneverdiene i vassdragsssektoren. Nylig avsluttet NVE dette arbeidet for kraftstasjoner med sluttrapporten Kulturminner i norsk kraftproduksjon (KINK). Riksantikvaren deltok i arbeidet. Samtlige norske kraftstasjoner ble vurdert, hvorav 27 er spesielt omtalt i sluttrapporten. Bjølvo er ikke blant disse.

Verken Riksantikvaren eller Hordaland fylkeskommune har varslet fredning i forbindelse med Statskrafts riveplaner. Riksantikvaren har heller ikke gått inn for at anlegget skal tas med i NVEs landsverneplan som omfatter de seks spesielt omtalte kraftstasjonene som er i statlig eie.

Det er derfor ingen grunn til å vurdere denne saken på nytt. Eventuell gjenbruk av det gamle kraftanlegg i reiselivssammenheng er i første rekke eiers ansvar.