Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:689 (2007-2008)
Innlevert: 21.02.2008
Sendt: 22.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke initiativ vil nåværende statsråd ta for å få fortgang i arbeidet med innføringen av et elektronisk billettsystem for jernbane og øvrig kollektivtrafikk, og hva vil statsråden gjøre i forhold til arbeidet med et slikt system i Oslo og Akershus?

Begrunnelse

Erfaringer fra andre land viser at enkle og oversiktlige billettsystemer er viktig for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. Flere kollektivreisende vil redusere forurensningen og trengselen på veiene i pressområder slik som for eksempel Oslo og Akershus.
Det nyetablerte kollektivselskapet Ruter samarbeider med NSB om innføringen av et elektronisk billettsystem for kollektivreisende innen Oslo og Akershus. Ordningen med det elektroniske billettsystemet er kraftig forsinket. NSB er en viktig aktør i arbeidet med å fremskynde løsninger for elektronisk billettering.
Forrige regjering tok initiativ til å utarbeide en felles standard for elektronisk billettering. Denne er nå ferdig publisert og skal gjøre det lettere for kollektivreisende å forholde seg til elektroniske billetter uansett hvor man befinner seg i landet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Arbeidet med å legge til rette for elektronisk billettering har høy prioritet, jf. St. prp. nr.1 (2007-2008) der det bl.a. heter:

"Ein felles nasjonal standard for innføring av nye elektroniske billettsystem vart etablert i regi av Statens vegvesen i samarbeid med m.a. fylkeskommunane og NSB AS i 2006. Arbeidet med å førebu ei felles forvaltning for elektronisk billettering starta i 2007. Korleis dette skal organiserast, vert utgreidd, slik at det kan gjennomførast i 2008. Mange fylke innfører for tida system for elektronisk billettering der dei reisande kan bruke same kort på båt, buss og bane. Samanknytinga av dei ulike systema er eit omfattande arbeid som vil gå over fleire år, men gir ved kvar utviding nye fordelar for kundane. Desse fordelane gjer kollektivtransporten meir konkurransedyktig i forhold til bruk av privatbil. Rogaland og Oppland har allereie etablert dei nye systema. For Oslo og Akershus er innføringa venta gjennomført i 2008. Alle systema vert knytte opp mot NSB."

Som det fremgår over, har departementet i samarbeid med bl.a. fylkeskommunene, Oslo kommune, Transportbedriftenes Landsforening, Statens vegvesen og NSB igangsatt et arbeid for å styrke forvaltningen knyttet til elektronisk billettering. Hensikten er å bidra til raskere innføring av nye systemer - slik den nasjonale standarden legger til rette for, og sørge for at bl.a. driften av disse skal fungere sikkert og pålitelig for brukerne over tid.

Selve innføringen av systemene er det lokale myndigheter og virksomheter som beslutter og har ansvaret for. Jeg legger til grunn at Tenden som tidligere medlem av Akershus fylkesting er godt kjent med denne ansvarsfordelingen. Når det gjelder NSB, som jeg som samferdselsminiseter har et mer direkte ansvar for, er selskapet, i følge den informasjonen jeg har, i rute med sin del av billettsystemet. Jeg har videre et klart inntrykk av at Oslo og Akershus, gjennom det nye selskapet Ruter, arbeider målrettet for å få på plass elektronisk billettering så raskt som mulig.