Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:691 (2007-2008)
Innlevert: 21.02.2008
Sendt: 22.02.2008
Besvart: 28.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media er det fremkommet at Avinor på Gardermoen har igangsatt en motiveringskampanje for å motvirke at enkelte vektere i "spesielle situasjoner" kan ha problemer med å utføre kroppsvisitasjon. Jeg viser til Innst. S. nr. 276 2006-2007 om sikkerhetskontrollene ved flyplassene. En samlet transportkomité ga tydelig melding om at man ønsker tiltak for å unngå at sikkerhetskontroll oppleves som mistenkeliggjørende og ubehagelige.
Hva er gjort og hva vil statsråden videre gjøre for å følge opp Innst. S. nr. 276?

Begrunnelse

Det er VG som 14.2.2008 omtaler "motivasjonskampanjen" som ifølge Oslo Lufthavn er satt i gang for å få vekterne til å være grundigere i kroppsvisitasjon av utvalgte passasjerer. BH-spilen og beltespennen blir nevnt som steder man fra vekterne føler er spesielt intimt.
Jeg viser til Innst. S. nr. 276 2006-2007 behandlet av Stortinget 14.6.2006 der en samlet komité var tydelig på at man ønsker bedre rutiner, at passasjerer blir behandlet med respekt og høflighet og at sikkerhetstiltak ikke ønskes utvidet. Jeg minner om at statsråden i uttalelse til forslaget som var utgangspunkt for saken (dok 8:76 2006-2007) understreket at arbeid gjennom et etablert samarbeidsutvalg mellom luftfartsmyndighetene og flyselskapene vil fokusere bl.a. på tiltak som kan gjøre flyreisen så positiv som mulig samtidig som flysikkerheten ivaretas.
Min erfaring og innspill til meg er at det gjenstår en del arbeid. Det mangler en del på at respekt og høflighet er godt ivaretatt.
Jeg har fått meldinger om at mannlige vektere "ivrig" visiterer kvinnelige passasjerer med berøring på bar hud. Jeg har fått henvendelser fra passasjerer som hevder at krav til kontroll praktiseres ulikt på ulike flyplasser ( sko av ved kontroll i Oslo men ikke av ved kontroll i Bergen). Kvinnelige passasjerer som skal detaljsjekkes får ikke automatisk kvinnelig vekter selv om kvinnelige vektere er til stede i vaktlaget som er på jobb. Passasjerer som får sin bagasje grundig undersøkt opplever fortsatt at dette gjøres i full åpenhet for alle andre passerende medpassasjerer. Jeg minner også om at flyplasser har mange andre utsatte "åpne" punkter enn inngangen der flypassasjerene går inn i kontrollert område. For passasjerer som er detaljkontrollert med utstyr og hender langs kroppen og i personlig bagasje virker det ikke alltid overbevisende sikkert at slike "åpne" punkter har samme nitide overvåkning. Jeg viser til at statsråden i sitt brev til komiteen om dokument nr. 8:76 sier:"Jeg avventer derfor resultatene fra arbeidet som allerede er igangsatt og vil eventuelt senere orientere Stortinget på en egnet måte om saken."
Både transportkomiteen og reisende ønsker selvsagt betryggende sikkerhet ved flyreiser. Det er likevel etter min mening behov for å se nærmere på norsk praktisering av internasjonalt regelverk når det gjelder samlet sikkerhet på norske flyplasser og i særdeleshet i møtet mellom sikkerhetstiltak/bemanning og flypassasjerene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Avinor er ansvarlig for å gjennomføre sikkerhetskontroll på flyplassene de driver, i tråd med gjeldende regelverk som er innført som del av EØS-avtalen. I disse bestemmelsene inngår blant annet krav om fysisk håndsøk av passasjerer og ansatte i den hensikt å avdekke eventuelle forbudte gjenstander. Dette fysiske håndsøket kan av enkelte føles ubehagelig, men er som nevnt en del av gjeldende bestemmelser.

Avinor har opplyst at omtalte holdningskampanje ble iverksatt som følge av at kvalitetssikringen avdekket et forbedringspotensiale, både når det gjelder fysisk håndsøk og søk i håndbagasje. Kampanjen representerer ingen form for endring i omfang, for så vidt gjelder fastsatt nivå og rutiner for sikkerhetskontrollen. Avinor har videre opplyst at kampanjen representerer et tiltak for å forbedre kontrollen innenfor gjeldende bestemmelser og på den måten sikre at Oslo lufthavn, Gardermoen ivaretar gjeldende sikkerhetskrav. En eventuell konsekvens av at Oslo lufthavn, Gardermoen ikke følger disse bestemmelsene vil være at alle passasjerer, besetningsmedlemmer og fly vil måtte gjennom omfattende sikkerhetskontroller ved de flyplassene de ankommer innen EU/EØS-området.

Som kjent ble det våren 2007 etablert et samarbeidsutvalg bestående av blant annet Luftfartstilsynet, Avinor, OSL, Norsk flygerforbund og andre berørte parter. Samarbeidsutvalget ble ledet av Avinor og 15. juni 2007 leverte de en rapport om sikkerhetskontrolltjenesten til Luftfartstilsynet. I rapporten er det fremmet forslag til tiltak for å sikre at sikkerhetskontrollen gjennomføres i henhold til regelverket, samtidig som kontrollen gjennomføres på en effektiv og profesjonell måte.

Avinor har videre opplyst at Oslo lufthavn, Gardermoen har gjennomført flere tiltak som det nevnte samarbeidsutvalget har foreslått. Blant annet skal alle ha mulighet til å bli håndsøkt av kontrollør av samme kjønn, alle skal ha mulighet til å få gjennomført søk i eget visitasjonsrom, økt trening på korrekt og respektfullt håndsøk og omfattende omarbeiding av sikkerhetskontrollslusene for å bedre kvalitet, effektivitet og HMS-forhold. Videre kan alle kontrollerte passasjerer og ansatte be om å få snakke med en overordnet for eventuelt å fremsette en klage dersom sikkerhetskontrollen oppleves ubehagelig. Jeg har fått opplyst fra Avinor at Oslo lufthavn, Gardermoen gjennomførte ca 9,5 millioner sikkerhetskontroller av passasjerer i 2007 og av disse har 81 passasjerer fremsatt skriftlig klage.

Avinor har videre opplyst at de jobber kontinuerlig med at sikkerhetskontrollen i Norge skal oppfattes enhetlig, men av hensyn til infrastrukturmessige ulikheter kan sikkerhetskontrollen i noen tilfeller oppfattes ulikt. Avinor vil fortsette arbeidet med å sikre en størst mulig grad av likhet i hvordan sikkerhetskontrollen gjennomføres på den enkelte lufthavn.

Når det gjelder oppfølging av Innst. S. nr. 276 (2006.-2007) ble som ovenfor nevnt rapporten fra samarbeidsutvalget ferdigstilt i juni i fjor. Luftfartstilsynet har opplyst at de, siden rapporten forelå, har arbeidet med å forankre tiltakene hos aktørene. Jeg vil, som jeg tidligere orienterte om i mitt brev av 30. mai 2007, avvente resultatene fra arbeidet som er igangsatt og eventuelt senere orientere Stortinget på egnet måte om saken.