Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:700 (2007-2008)
Innlevert: 25.02.2008
Sendt: 25.02.2008
Besvart: 04.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I dag må man ta seg fri fra jobb to ganger hvis man er så uheldig at man skulle behøve nytt førerkort (hvor man først får en midlertidig papirlapp hos Politi eller trafikkstasjon).
Vil samferdelsministeren se på muligheten for at man bare skal behøve å møte opp hos trafikkstasjonen én gang?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er korrekt at dagens praksis med utstedelse av nytt førerkort på grunn av tapt førerkort kan innebære at vedkommende må møte opp på trafikkstasjonen to ganger.

Jeg vil nedenfor forklare litt hvorfor dagens praksis er slik og muligheter for alternative løsninger.

I utgangspunktet er det slik at når tapsmelding leveres ved fremmøte på trafikkstasjonen eller hos politiet fordi førerkortet er tapt, utstedes det en midlertidig kjøretillatelse. Vegmyndighetene tar i dag ikke betalt for utstedelse av midlertidig kjøretillatelse, og den utstedes normalt for tre måneder. Er situasjonen fortsatt slik at førerkortet ikke er kommet til rette etter en måned, kan søkeren bestille nytt førerkort etter elektronisk registrering av søkers foto og signatur ved nytt fremmøte på trafikkstasjonen.

Hvis derimot førerkortet er tapt for alltid eller er nødvendig for søker for å kjøre bil i utlandet, kan søkeren få nytt førerkort allerede etter første fremmøte på trafikkstasjonen. Det samme gjelder hvis førerkortet ikke lenger kan brukes som dokumentasjon for vedkommendes førerrettigheter.

Bakgrunnen for nevnte praksis er hensynet til sikker identifisering av vedkommende som har tapt førerkortet. Det er videre et fastsatt prinsipp som følger av førerkortbestemmelsene og førerkortdirektivet, at ingen må inneha mer enn ett førerkort som bevis for sin førerrettighet. Kravet om kun ett førerkort til en person er anerkjent for å vanskeliggjøre misbruk av førerkortet.

Statens vegvesen har vurdert alternative løsninger til ovennevnte praksis, men opplyser at det er vanskelig å finne en god alternativ løsning til dagens praksis før ordningen med elektronisk bestilling av nytt førerkort på internett blir klar. Internettløsningen forutsetter bruk av elektronisk signatur og elektronisk innbetaling av førerkortgebyr. I tråd med dagens regler for Statens pengeforvaltning, må gebyr betales på forhånd ved utstedelse av førerkort.

Til slutt så vil jeg nevne at det innen 2013 vil bli innført administrativ gyldighet for nye førerkort som følge av nasjonal gjennomføring av tredje førerkortdirektiv (direktiv 2006/126/EF). Administrativ gyldighet betyr at førerkortet må fornyes med visse mellomrom selv om førerrettighetene fortsatt er i behold. Hensikten er at førerkortet skal ha de nyeste sikkerhetselementer og et oppdatert bilde av innehaveren, føreretten berøres altså ikke. I forbindelse med gjennomføringen av direktivet vil det være naturlig å også se på alternative løsninger for utstedelse av førerkort generelt.

Ut over dette vil jeg be Statens vegvesen om å vurdere praktiske løsninger, innenfor gjeldende regelverk og muligheter etter tredje førerkortdirektiv, for å få en praksis hvor ett fremmøte på trafikkstasjonen er nok.