Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:702 (2007-2008)
Innlevert: 25.02.2008
Sendt: 26.02.2008
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 03.03.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke konsekvenser vurderer statsråden at de planlagte innsparingene ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) vil få for norsk kultursatsing, og på hvilken måte vil statsråden - sammen med statsråden for forskning og høyere utdanning - sikre et godt utdanningstilbud ved KHiO?

Begrunnelse

Kunsthøgskolen i Oslo har varslet innsparinger ved Fakultet for scenekunst. Ifølge Aftenposten 21. februar må fakultetet spare inn 1,7 mill. kroner. Dette vil ramme både skuespillerstudenter, operastudenter og dansere - bl.a. i forhold til individuell oppføging av studentene, sceneproduksjoner i mindre grupper mv.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: I spørsmålet vises det til de varslede innsparinger på 1,7 mill kroner som ble vurdert ved Fakultet for scenekunst ved KHiO. Behovet for innsparing kommer som et resultat av et overforbruk i 2007. Styret ved KHiO har etter at spørsmålet ble stilt, fattet vedtak om at de planlagte innsparingene skal fordeles over to år.

Kvalitetsreformen i høyere utdanning har gitt styrene ved universiteter og høyskoler økt frihet og ansvar til å fatte beslutninger om egen virksomhet. Økte faglige, organisatoriske og økonomiske fullmakter skal gi institusjonene mulighet til å drive langsiktig strategisk styring. Det er derfor styret ved KHiO som har ansvaret for å gjennomføre budsjettet i tråd med de rammer de har fått tildelt av Stortinget. Styret ved institusjonen har et overordnet ansvar for å ivareta hensynet til både kvalitet i studietilbudene og de økonomiske rammene de har til disposisjon. Jeg legger til grunn at styret ved KHiO forvalter denne oppgaven på en god måte og i tråd med gjeldende regelverk.

Kunsthøyskolen i Oslo utdanner kunstutøvere på høyt nivå innen en rekke fagområder. Kompetansen hos de ansatte er høy og de samarbeider bredt med andre kunstaktører, nasjonalt og internasjonalt. Kunsthøyskolen er inne i en spennende prosess der samlokalisering er en viktig del. De nye lokalene på den gamle seilduksfabrikken legger gode rammer for videreutviklingen av institusjonen og dens utdanningstilbud.

Jeg har store forventninger til Kunsthøyskolen i Oslo og de ansattes og studentenes bidrag til norsk kulturliv.