Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:706 (2007-2008)
Innlevert: 26.02.2008
Sendt: 26.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Synes statsråden det er forsvarlig saksbehandling av settefylkesmannen i Aust-Agder å saksbehandle en slik sak basert på flyfoto uten selv å ha befart stedet og undersøkt påstander om andre mulige bryggeplasser, og har statsråden tillit til at lokalpolitikerne har lokalkunnskap for å fatte gode lokalpolitiske vedtak?

Begrunnelse

I en søknad om re-oppføring av en brygge i Porsgrunn Kommune (administrativt vedtak 22.06.2007-sak 324/07 og politisk sak 0077/07) gjorde administrasjonen og senere politikerne vedtak om at søker fikk innvilget byggesøknaden sin om en oppføring av ny flytebrygge til erstatning for en tidligere pålebrygge som var ødelagt. Bryggen var tenkt bygget i tilknytning til et båthus som tidligere var restaurert.
Grenland Havnevesen og Telemark Fylkeskommune stilte seg positive til søknaden. Fylkesmannens miljøvernavdeling, derimot, frarådet dispensasjon. Fylkesmannen klaget på vedtaket.
Det politiske utvalget for Plan- og kommunalteknikk i Porsgrunn kommune behandlet saken på nytt, men opprettholdt vedtaket som administrasjonen tidligere hadde fattet. Saken er dermed behandlet to ganger, med hensyn til gjeldende lovverk på området.
Fylkesmannen i Telemark anker deretter vedtaket, og klagen blir behandlet av settefylkesmannen i Aust-Agder som omgjør vedtaket fra Porsgrunn Kommune. Fylkesmannen fant saken tilstrekkelig opplyst ved de fremlagte dokumenter og ortofoto, jf. forvaltningslovens (fvl.) § 17 f.l. og § 33 siste ledd om utredningsplikt. Det er derfor ikke foretatt befaring.
I settefylkesmannens begrunnelse for å overprøve en administrativ og lokalpolitisk folkevalgt avgjørelse om å nekte byggetillatelse for flytebrygga er det vist til at behovet for adkomst fra sjøen løses ved felles bryggeanlegg i nærheten. Denne påstanden er fremsatt av klager, Fylkesmannen i Telemark, og er ikke underbygget med fakta i klagen. I nærheten betyr i dette tilfelle om lag 2 kilometer i luftlinje. Ved nevnte fellesbryggeanlegg er det ikke ledige båtplasser og mange års ventetid. Dette gjelder for alle båtforeninger i Eidangerfjorden. Det fremgår også i saken at det er planlagt å etablere en kyststi over denne hytteeiendommen. Kyststien er etablert over hytteeierens innmark etter avtale med eier, og har medvirket til å åpne området for ferdsel. Fylkesmannen i Telemarks måte å takke velvillige grunneiere for å åpne for ferdsel over innmark er å nekte å gjennoppbygge eldre brygger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Klageadgangen for statlige organer eller fylkeskommunen på kommunens vedtak er forankret i plan- og bygningsloven § 15. Dersom fylkesmannen som miljøvernmyndighet påklager kommunens vedtak, må disse klagesakene avgjøres av et annet organ. Fornyings- og administrasjonsdepartementet overfører da sakene til fylkesmannen i et annet fylke for avgjørelse.

Bevaring av kystlinjen er et overordnet mål av nasjonal interesse, hvor hensynet til allmenn ferdsel og friluftsliv, naturvern, biologisk mangfold, landskap og kulturminner fører til at strandsonen skal holdes fri for bebyggelse. Bevaring og vern kan dermed gå på tvers av lokale interesser. I områder med sterk konkurranse om strandsonen bør vernet gjøres strengere enn det som praktiseres i dag. Det er fylkesmannen og fylkeskommunen som skal medvirke i saksbehandlingen av dispensasjonssaker og påse at de overordnede nasjonale interessene blir ivaretatt. Dette gjelder også i forhold til strandsonen.

Forsvarlig saksbehandling forutsetter at fylkesmannen sørger for at saken er best mulig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17. Jeg kjenner ikke forholdene i den angjeldende sak. På et generelt grunnlag jeg si at det ofte vil være vel så godt grunnlag for saksbehandling å basere seg på et flyfoto i tillegg til sakens skriftlige opplysning. Befaring kan være en god måte å opplyse saker på, men det er ikke et krav at befaring gjennomføres dersom saken opplyses tilstrekkelig på annen måte. Jeg går ut fra at de lokale politikeres kunnskap om forholdene på stedet er et godt grunnlag for å fatte vedtak i de aller fleste tilfeller. Samtidig er som nevnt noen interesser av nasjonal karakter, og jeg har også tiltro til at fylkesmannen ivaretar dette på en god måte på vegne av regjering og Storting.