Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:714 (2007-2008)
Innlevert: 27.02.2008
Sendt: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden ta initiativ til at NAV legger fram en grundigere vurdering av konsekvenser for brukerne før kontrakter om leveranse av synstekniske hjelpemidler inngås?

Begrunnelse

NAV har nå ute på anbud synstekniske hjelpemidler. Brukerorganisasjonen Norges Blindeforbund frykter at dette anbudet vil kunne resultere i en kraftig reduksjon av sortimentet, for eksempel på skjermlesere og 80 tegns leselister.
Organisasjonen frykter at anbudskonkurransen kan føre til en sanering av antall leverandører, som igjen fører til at brukere må bytte hjelpemidler. Dette vil kreve betydelig grad av opplæring, og gå ut over arbeid og utdanning. Blindeforbundet etterlyser en konsekvensanalyse for brukerne før nye kontrakter inngås.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Kontrakter på hjelpemiddelområdet må utformes i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Arbeids- og velferdsetaten har samtidig et overordnet ansvar for å sørge for at bredden i det nasjonale sortimentet ivaretar brukernes behov i størst mulig grad. Blant annet derfor kan brukere med behov som ikke kan ivaretas i en gjeldende rammeavtale, søke om dispensasjon dersom de har en relevant begrunnelse.

Jeg legger til grunn at Arbeids- og velferdsetaten innenfor regelverket har tilstrekkelig fleksibilitet til å finne gode løsninger tilpasset den enkeltes behov. Jeg forutsetter også at Arbeids- og velferdsdirektoratet har utviklet grundige kravspesifikasjoner og at det baserer sine kontraktinngåelser for synstekniske hjelpemidler på veloverveide kriterier, herunder hensynet til et godt utvalg av hjelpemidler for brukerne.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at de i forbindelse med anbudskonkurransen har benyttet fagfolk med meget god kompetanse på fagområdet synstekniske hjelpemidler og synshemmedes problematikk i arbeidet med å definere brukernes behov for forskjellige typer og varianter av hjelpemidler. Jeg mener derfor at den type konsekvensvurdering som representanten Høybråten etterspør, er ivaretatt. Jeg ønsker heller ikke på annen måte å gripe inn i en pågående anbudskonkurranse basert på gjeldende regelverk hvor det er ansvarlig direktorat som har den faglige kompetansen og er avtalepart.