Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:717 (2007-2008)
Innlevert: 27.02.2008
Sendt: 28.02.2008
Besvart: 06.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva mener statsråden om at Sykehuset i Vestfold, ved administrerende direktør, ignorerer henvendelser fra stortingsrepresentanter?

Begrunnelse

I forkant av at Sykehuset i Vestfold vedtok å legge ned akuttmottaket i Larvik, skrev jeg som stortingsrepresentant et brev til sykehuset i Vestfold ved dets direktør 15. november 2007. Brevet inneholdt 6 konkrete spørsmål med en rekke underspørsmål som jeg bad om svar på. I radiodebatt i NRK Vestfold bekreftet sykehusdirektør Stein Kinserdal at jeg ville få svar på mine spørsmål. Det er purret på svar fra min side ved en rekke anledninger siden, både skriftlig og muntlig.
I skrivende stund har jeg fortsatt ikke mottatt svar fra sykehuset.
Jeg er naturligvis kjent med at landets sykehus står foran store utfordringer og at spørsmål fra folkets representanter kan virke forstyrrende. Ikke desto mindre er det avgjørende for tilliten til sykehusenes ledelse at folkevalgte tas på alvor. Åpenhet og informasjon er viktig for å bidra til å sikre en form for demokratisk kontroll med sykehusenes drift og prioriteringer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg mener som utgangspunkt at alle offentlige virksomheter, også landets sykehus, skal gi et svar på henvendelser fra enkeltborgere og stortingsrepresentanter uten ugrunnet opphold. Jeg vil likevel understreke at det for stortingsrepresentanter også er naturlig at en vurderer hvorvidt ikke slike henvendelser bør gå gjennom det ansvarlige departement. I spørsmål som krever en viss utredning fra virksomheten, eller i saker hvor statsråden kan tenkes å ha en linjemessig oppfølging av saken, så mener jeg at henvendelsen i utgangspunktet skal gå via departementet. Dette er etter min oppfatning særlig viktig i en slik situasjon som en har innenfor spesialisthelsetjenesten, hvor departementet ved statsråden utøver et øverste eieransvar. Jeg viser i denne sammenheng også til prinsippene som er slått fast i brev av 20. november 1998 fra Stortingets presidentskap til fagkomiteene, og til tidligere helseminister Høybråtens brev av 23. september 2002 til Stortingspresidenten med skriftlig svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Ranveig Frøiland.

Når det gjelder stortingsrepresentantens konkrete henvendelse til Sykehuset i Vestfold HF, så har jeg fått opplyst at helseforetaket etter konferanse med Helse Sør-Øst RHF imøtekom Anundsens brev av 15. november 2007 gjennom å oversende utredningen om tilbudet i Larvik med vedlegg og styresaken til Anundsen ved Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Denne forsendelsen ble gjort 10. desember 2007, samme dag som disse dokumentene ble gjort tilgjengelige for helseforetakets styremedlemmer. Administrerende direktør vurderte det slik at Anundsens henvendelse med dette var imøtekommet. Den 21. januar 2008 mottok Sykehuset i Vestfold HF imidlertid en henvendelse fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe ved Anita Olsen, hvor man etterspurte svar på Anundsens henvendelse fra 15. november 2007. Dette brevet ble dessverre ikke besvart, da helseforetaket vurderte opprinnelig henvendelse som besvart. Dette brevet bør selvfølgelig besvares.