Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:722 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 06.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Verdens helseforsamling skal senere i vår behandle et forslag om å utforme en global strategi for å forebygge og bekjempe helseproblemer forårsaket av alkoholbruk.
Hvordan vil statsråden arbeide for å sikre at dette initiativet blir gjennomført med tilstrekkelig tyngde, ressurser og gjennomføringsevne?

Begrunnelse

Etter at Norge og de andre nordiske land tok initiativ til at Verdens helseorganisasjon (WHO) skulle utarbeide en ny alkoholstrategi ut fra folkehelsehensyn, har det vært en omfattende prosess for å følge opp dette. I årets helseforsamling vil medlemslandene inviteres til å ta stilling til den videre oppfølging. Det er viktig at det nå legges tilstrekkelig tyngde bak å få til et forpliktende og tydelig vedtak som setter fart i dette viktige arbeidet i WHO. Som initiativtaker til strategien og betydelig bidragsyter til WHO, har Norge et særlig ansvar for å arbeide for at dette blir realisert, for eksempel ved et målrettet faglig og politisk arbeid i forkant av helseforsamlingen og ved å stille ressurser til disposisjon for oppfølgingsarbeidet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Verdens helseforsamling vedtok under sin 58. sesjon i mai 2005 en resolusjon om helseproblemer forårsaket av skadelig bruk av alkohol. Denne resolusjonen peker på en rekke forhold hvor skadelig bruk av alkohol bidrar til helseskade. I resolusjonen blir WHOs generalsekretær bl.a bedt om å styrke sekretariatet for å kunne gi faglig bistand i å kartlegge skadelig bruk i medlemslandene, samt å oppdatere den vitenskaplige og empiriske evidens for effekten av ulike tiltak. Resolusjonen fra 2005 forutsatte en tilbakemelding til helseforsamlingen i 2007 om fremdriften i arbeidet, spesielt når det gjaldt evidensbaserte strategier og tiltak.

Innenfor rammen av det nordiske samarbeidet om alkoholpolitiske spørsmål i internasjonale organer, ble det foran helseforsamlingen i 2007 tatt et initiativ til en resolusjon som tok sikte på å styrke generalsekretærens mandat på dette området til å omfatte utarbeidelse av en global strategi. Til tross for omfattende støtte for tanken under helseforsamlingens møte i mai i fjor, ble det ikke oppnådd samstemmighet på det møtet. WHOs eksekutivkomitémøte besluttet imidlertid rett etter helseforsamlingen i 2007 å føre spørsmålet opp på dets møte i januar 08.

På generalsekretærens initiativ ble det i desember 2007 avholdt et uformelt konsultasjonsmøte med medlemslandene hvor det ble et gjennombrudd for et felles grunnlag til resolusjon. WHOs styremøte i januar i år vedtok å foreslå en resolusjon til helseforsamlingen, som etter norsk vurdering vil gi WHOs generalsekretær fullmakt til å utarbeide forslag til en global strategi.

I prosessen fram til styremøtet i januar i år og under styremøtet, spilte den afrikanske regionale gruppen i WHO, (AFRO) en sentral rolle i å få resolusjonen vedtatt. Dette er viktig fordi representanter for de fattigste regionene i WHO tidligere ikke har vektlagt den type livsstilsbaserte helseskader så sterkt. En viktig forutsetning for å lykkes, vil være å sikre et bredere politisk og regionalt grunnlag for arbeidet, noe som bl.a AFRO- regionens aktive deltakelse i prosessen er et uttrykk for.

Norge følger arbeidet fram mot helseforsamlingen tett. Det er kontakt på embetsnivå med de andre nordiske landene, og med andre sentrale land og aktører. Det vil i tiden fram mot helseforsamlingen være kontakt med WHOs sekretariat om disse spørsmålene, også på politisk nivå i departementet.

Norge har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av resolusjonen fra 2005. Vi har etter 2005 bidratt med frivillige bidrag til WHO på dette området. Et slikt tilskott vil også bli gitt for 2008. Under helseforsamlingen i 2007 vektla jeg i mitt innlegg betydningen av WHOs arbeid med å redusere skadelig bruk av alkohol. Jeg har også hatt kontakt med norske og internasjonale frivillige interesseorganisasjoner om spørsmålet.

En viktig forutsetning for at WHOs arbeid med en global strategi for å redusere skadelig bruk av alkohol får tilstrekkelig tyngde og ressurser, er at WHOs arbeid med livsstilsrelaterte sykdommer, og andre ikke-smittsomme sykdommer generelt, blir styrket. Arbeidet med å styrke denne delen av WHOs virksomhet pågår nå med full styrke i WHOs styrende organer. Helseforsamlingen vil i vår behandle en ny aksjonsplan for arbeidet med ikke-smittsomme sykdommer. Det er i den forbindelse verdt å merke seg den økte interessen for å styrke WHOs kapasitet på dette område som nå også uttrykkes fra afrikanske stater, ikke minst i forhold til alkoholrelaterte helseproblemer.

Vi vil fra norsk side følge det videre arbeidet i WHO om en global strategi for å redusere skadelig bruk av alkohol meget tett, og i nært samarbeid med de andre nordiske landene.