Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:725 (2007-2008)
Innlevert: 28.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 11.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): I de siste 10 årene har det vært en dramatisk økning i antall jakthunder drept av ulv og andre rovdyr. Dette bidrar til å skape frustrasjon og utrygghet blant jegere og de som ferdes i skog og mark. Ulike tiltak vurderes for å øke tryggheten for jeger og hund. I Estland har man nå påvist at enkelte ulver er "hundevonde", og ved å ta ut disse har man redusert tap av jakthunder.
Er dette noe statsråden vil se nærmere på og vurdere for Norge?

Begrunnelse

På følgende link: http://www.jaktogfiske.info/index.asp?menuItem=35&docID=49438&docDetail=on kan vi lese: Sonering, som vi har i Norge, går ut på at enkelte områder skal ha etablerte ulverevir mens dette skal forhindres utenfor sonen når et minimumsantall årlige ynglinger blir registrert. Områder der forvaltningen har bestemt at det skal ikke være en fast ulvestamme bør i utgangspunktet være tryggere for jakt med hund enn i et ulverevir. Men ettersom ulvebestanden fortsetter å vokse, vil antallet ungdyr trekke ut av reviret, og medføre at det kan oppstå angrep på hund utenfor ulvesonen. Sonering i Norge i dag har som utgangspunkt å minske skader på beitedyr, ikke jakthunder.
Det kan være vanskelig å påvise at enkelte ulver er "hundevonde", men som linker viser; "I Estland har man påvist at problemulver eksisterer. Ved å fjerne slike dyr har man redusert antall ulveangrep på hunder betydelig. Det er viktig at myndighetene bestemmer kriteriene for definisjon av "problemulv", og tillater at disse kan skytes for å redusere konflikter lokalt."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ulv er, på lik linje med bjørn og jerv, en fredet art etter viltloven. I tillegg er Norge gjennom Bern-konvensjonen forpliktet til å føre en forvaltning som sikrer en levedyktig ulvebestand. Gjennom rovviltforliket i Stortinget i 2004 er det tallfestet hvor store bestander vi skal ha av blant annet ulv. Bestanden ligger i dag betydelig under bestandsmålet på 3 helnorske ynglinger. Per i dag er det ikke dokumentert yngling av ulv i Norge i 2007.

Dessverre oppstår det av og til tilfeller der hund blir angrepet av rovvilt. Slike hendelser er svært uheldig, men gir ikke grunnlag for felling. Erfaring viser at det i hovedsak er alfadyrene, dvs. de reproduserende individene i en ulvebestand, som tar jakthunder. Dersom man skulle tillate felling av ulv som angriper hund, kan dermed situasjonen for ulv i Norge raskt bli kritisk.

Jakthund i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver omfattes av erstatningsordningen, det vil si at det utbetales full erstatning til dyreeier når jakthund i bruk som nevnt blir drept eller skadet av rovvilt.