Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:730 (2007-2008)
Innlevert: 29.02.2008
Sendt: 29.02.2008
Besvart: 10.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): 12. februar i år lanserte statsråden en tiltakspakke for rimelig kraft til industrien. Ett av tiltakene var "å oppfordre industrien til å samarbeide om kraftproduksjon". NRK tolket dette til å bety fortsatt privat eierskap i vannkraft. En slik formulering vil i tilfelle være i strid med Regjeringens hjemfallspolitikk.
Kan statsråden bekrefte at fortsatt eierskap i vannkraftproduksjon vil være en del av tiltakspakken for å sikre industrien rimelig kraft?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftintensiv industri i Norge. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider Regjeringen for at denne industrien skal ha langsiktige og konkurransedyktige samlede rammevilkår.

For å nå målet om å fortsatt ha en sterk kraftforedlende industri i Norge, er det tre forhold som er viktige: kraftpriser, gode generelle rammevilkår og langsiktige rammevilkår. Jeg orienterte om min skisse til tiltaksplan for kraftintensiv industri under interpellasjonsdebatten i Stortinget 12. februar.

Jeg samarbeider med representanter for partene i arbeidslivet om utdyping og konkretisering av tiltakene.

Et av elementene som inngår i min skisse til tiltaksplan er en oppfordring til industrien. Industrien i Finland og Frankrike samarbeider om industrielle løsninger på kraftsida. Olje- og energidepartementet har, sammen med en delegasjon fra blant andre LO og NHO, sett nærmere på de samarbeidsløsningene finsk og fransk industri har valgt. Industrien i Norge kan dra lærdom av industrien i disse landene, og samarbeide om å bygge ut eller kjøpe inn kraft dersom de mener at dette er hensiktsmessig. Hvis industrien kommer opp med konkrete forslag, vil selvsagt Regjeringen vurdere om staten skal gå inn som partner, forutsatt at industrien selv mener at dette er ønskelig.

Hjemfallssaken og industrikraft er to separate saker. I min orientering for Stortinget den 12. februar kom jeg ikke inn på Regjeringens hjemfallspolitikk. Regjeringen arbeider nå med en oppfølging av den provisoriske anordningen om offentlig eierskap til vannkraften som ble vedtatt i august. Regjeringen skal legge fram en lovproposisjon for Stortinget i inneværende sesjon. Jeg har derfor ingen ytterligere kommentarer til hjemfallssaken nå.