Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:737 (2007-2008)
Innlevert: 03.03.2008
Sendt: 04.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Dagsrevyen avdekket 1. mars at barnevernloven brytes ved Hvalstad transittmottak. I påvente av at omsorgen for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år overføres til barnevernet, må det settes i gang strakstiltak for å bedre situasjonen for denne gruppen.
Hva vil statsråden gjøre som strakstiltak for å sikre at barnevernloven ikke brytes for denne gruppa?

Begrunnelse

Barnevernloven gjelder for alle under 18 år som oppholder seg i Norge. Omsorgen for mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må overføres til barnevernet. I påvente av at det skjer, må det settes igang straktiltak for å sikre at loven ikke brytes. Transittmottaket må få økt bemanning. Ungdommene må få tilbud om bedre oppfølging, undervisning og fritidsaktiviteter.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Slik jeg forstår representanten Tørresdal er spørsmålet om strakstiltak rettet mot den nåværende situasjonen på Hvalstad transittmottak.

Asylsøkere som ved ankomst til Norge oppgir å være enslige mindreårige mellom 15 og 18 år blir plassert på Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere. Dette er et midlertidig botilbud, hvor oppholdet er ment å være kortvarig, og hvor tilbudet er tilpasset dette. I løpet av oppholdet skal det foretas asylintervju og eventuell aldersundersøkelse.

Situasjonen ved Hvalstad er i den siste tiden blitt vanskelig av to grunner:

For det første har ankomsttallene for enslige mindreårige asylsøkere økt sterkt det siste halve året. Bare i januar og februar i år ankom det 120 asylsøkere som oppga at de var enslige mindreårige, mens tallet for hele 2007 var 400. Dette har medført et press på hele mottakssystemet. På Hvalstad har det ført til at transittkapasiteten midlertidig er utvidet fra 70 til 130 plasser. Alle plassene er belagt.

For det andre har de høye ankomsttallene ført til at det har vært vanskelig å skaffe nok verger til å sikre rask gjennomføring av asylintervjuer. Det er en forutsetning for å gjennomføre asylintervju at en verge og tolk er tilstede under intervjuet. Tidsbruken fra ankomst til intervju har i denne situasjonen økt fra 2 til 6 uker. Oppholdstiden på Hvalstad er derfor blitt lengre enn forutsatt for mange av barna.

Samlet har dette skapt en akuttsituasjon ved Hvalstad som Utlendingsdirektoratet har måttet håndtere. Det jobbes nå med å finne et nytt transittmottak for enslige mindreårige i den aktuelle aldersgruppen, slik at Hvalstad kan avlastes. I mellomtiden har utviklingen tvunget fram ad hoc-løsninger både mht lokaler, bemanning og organisering av omsorg, informasjon og oppfølging.

Jeg har på denne bakgrunn bedt Utlendingsdirektoratet redegjøre for situasjonen, og vurdere om det er behov for tiltak på kort sikt for å sikre forsvarlig drift på Hvalstad i påvente av flere plasser i nytt mottak.

Direktoratet opplyser at de har satt i gang tiltak for å bedre situasjonen. I januar /februar ble det gjennomført en rekrutteringskampanje for nye verger, og det jobbes nå fortløpende med å komme à jour med intervjuene. Direktoratet mener tiden fra ankomst til intervju vil være normalisert i mars/april, slik at oppholdstiden for den enkelte igjen kan bli redusert betraktelig. Utlendingsdirektoratet har videre økt bemanningen ved Hvalstad med 11 stillinger.

På bakgrunn av departementets henvendelse, har direktoratet redegjort for at det vil være behov for å iverksette ytterligere tiltak. UDI vil øke bemanningen ytterligere med 11,5 stillinger, først og fremst for å styrke individuell oppfølging av den enkelte beboer. De vil også legge til rette for økte aktivitetstilbud, økt tilbud på norskundervisning og kjøpe sportsutstyr og PC’er. Jeg har i mitt svar til direktoratet forutsatt at slike nødvendige strakstiltak iverksettes, innenfor gjeldende rammer og fullmakter, slik at antall voksne pr. ungdom og kvalitetsnivå for øvrig kan opprettholdes på samme nivå som transittmottaket på Hvalstad hadde før kapasiteten ble utvidet.

Representanten Tørresdal knytter sitt spørsmål om Hvalstad til om barnevernloven brytes for denne gruppen. Jeg kan opplyse at Barne- og likestillingsdepartementet for tiden finansierer et prosjekt ved barnevernet i Asker kommune. Formålet er å gjennomføre en barnefaglig vurdering av den enkelte enslige mindreårige asylsøker tidligst mulig. Dette tiltaket vil omfatte alle enslige mindreårige asylsøkere som oppholder seg på Hvalstad transittmottak.

Barne- og likestillingsdepartementet planlegger også å gi øremerkede kartleggingsmidler til barnevernet i kommuner med mottak for enslige mindreårige. Hensikten med dette er å kartlegge hvorvidt det er behov for tiltak etter ankomst til ordinære mottak for enslige mindreårige asylsøkere, og følge opp eventuelle forhold som er påpekt av barnevernet i transittkommunen. Jeg forutsetter derfor at barnevernet i de respektive kommunene griper inn dersom de mener forholdene for den enkelte enslige mindreårige asylsøker ved Hvalstad eller ordinære mottak er i strid med barnevernsloven.