Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:740 (2007-2008)
Innlevert: 03.03.2008
Sendt: 04.03.2008
Besvart: 13.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): En kvinne som lider av muskeldystrofi får gradvis større problemer i forhold til å være i arbeid. Skal hun kunne transportere seg frem og tilbake, er det nødvendig å ha en spesialtilpasset bil. Hun har søkt NAV om dette og fått beskjed om at hun oppfyller kravene for tildeling av stønad til bil, men bare til tilpasning fordi hennes egeninnkjøpte bil ikke er 11 år. Den har imidlertid ikke automatgir og startknapp. Startknapp kan tilpasses, men ikke automatgir.
Mener statsråden dette er riktig forståelse av regelverket?

Begrunnelse

Kvinnen har et sterkt ønske om å forbli yrkesaktiv så lenge som mulig til tross for at hun har diagnosen muskeldystrofi og stadig får større problemer med å bevege seg. Foreløpig klarer hun å komme seg frem og tilbake til jobb, men har så store problemer med hender og føtter at en vanlig bil blir for slitsom å håndtere. Hun trenger startknapp og automat-gir for å kunne fortsette å kjøre. Hun eier en bil fra 2005 som ikke har hverken automatgir eller startknapp. Bilkontoret har svart henne at hun oppfyller de helsemessige og transportmessige krav for stønad til bil i gruppe 1, men at hun ikke kan få stønad til bil fordi hennes nåværende bil ikke fyller vilkårene for gjenanskeffelse av bil. Imidlertid tilståes hun allikevel stønad til tilpasning i form av startknapp. Uten en bil med automatgir er hun imidlertid ikke hjulpet. Automatgir lar seg ikke tilpasse hennes nåværende bil. På denne bakgrunn kan det umulig være riktig tolkning av regelverket å avslå hennes søknad om stønad til bil. I dette tilfellet er det ikke "gjenanskaffelse" det er snakk om i og med at den bilen hun har, er hennes egen og ikke en tidligere trygdebil med støtte fra NAV som hun dessuten ikke vil være i stand til å kjøre fordi den ikke har automatgir. Det er, så vidt vi har forstått, et viktig satsingsområde også for Regjeringen at folk med helseproblemer skal kunne være i arbeid så lenge det lar seg gjøre. Dette vil være en fordel for samfunnet - og ikke minst for den personen det gjelder, som vil kunne opprettholde sin inntekt og sitt sosiale nettverk, leve et mer fullverdig liv og bidra til samfunnet gjennom skattesystemet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regelverket for stønad til bil følger av forskrift om motorkjøretøy eller annet transportmiddel (FOR 2003-03-07 nr 290). Et av vilkårene for å motta stønad, er at man ikke kan dekke sitt transportbehov på annen måte enn gjennom stønad fra folketrygden. Dersom man allerede har en privatfinansiert bil, anses denne i utgangspunktet å kunne dekke behovet og man kan ikke få stønad til ny bil gjennom folketrygden med mindre den privatfinansierte bilen er over 11 år gammel. Privatfinansierte biler og trygdebiler likestilles gjennom at gjenanskaffelsestiden for begge er 11 år. Bruker har i dette tilfellet en bil fra 2005, og vil da ikke være berettiget til støtte.

Det kan likevel gis stønad til ny bil fra folketrygden før det har gått 11 år dersom dette er nødvendig på grunn av endringer i helsetilstanden. Da må imidlertid helsetilstanden være så alvorlig at man trenger heis eller rampe for å komme inn og ut bilen (rullestolbrukere). I slike tilfeller kan man få støtte til en spesialtilpasset kassebil.

Det kan også gis stønad til spesialutstyr og tilpasninger av både trygdebiler og privatfinansierte biler når dette er nødvendig for å kompensere for varige endringer i helsetilstanden. Eksempler kan være kjøreteknisk utstyr som startknapp, håndbetjent gass og brems eller elektrisk håndbrekk. Utstyr som kan leveres som standardutstyr fra fabrikk, slik som automatgir, er unntatt. Slikt utstyr blir vurdert som så vanlig at det ikke er definert som spesialutstyr eller et hjelpemiddel. Det gis derfor ikke stønad til å etterinstallere automatgir.