Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:765 (2007-2008)
Innlevert: 06.03.2008
Sendt: 07.03.2008
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 12.03.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden ta initiativ overfor alle departementene for å sikre at spørsmålet om eventuelle nye grensehindringer blir vurdert nøye før nye lover fremmes for Stortinget?

Begrunnelse

Ulike rapporter om grensehindringer mellom de nordiske land viser med all tydelighet at det fortsatt gjenstår mange uløste oppgaver. En side ved arbeidet er å fjerne eksisterende grensehindre, en annen er å hindre at nye grensehindre etableres.
Utfordringene fremover er todelt. Det ene er å bygge ned allerede eksisterende grensehindre. Det andre er å forhindre nye grensehindre.
En måte å gjøre det på kan være å innføre pålegg overfor departementene om å foreta en vurdering av om innføring av nye lover har den virkning at det etableres nye grensehindre mellom de nordiske land. En slik vurdering bør følge som vedlegg til nye lover.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg deler synspunktet om at det er av stor betydning å unngå at det oppstår nye grensehindringer mellom landene, bl.a. gjennom ny nasjonal lovgivning. I den løpende dialogen i regjeringen og med departementene vil jeg sørge for at de er godt kjent med denne problemstillingen og bidrar til å forhindre nye grensehindringer.

Jeg vil også vise til at når nye lovforslag fremlegges og behandles av Stortinget, søkes det så langt det er relevant og praktisk innarbeidet henvisning til de øvrige nordiske lands lovgivning på området. Det søkes opplyst om eventuelle konsekvenser av lovforslagene for forholdet til de øvrige nordiske land. I tillegg kommer at dersom en vil utarbeide regler på tjenesteområder som ikke er dekket av EØS-avtalen, vil disse bli forelagt øvrige nordiske land og EØS-land for kommentarer på et tidlig tidspunkt.

Det er som kjent embetsmannskomiteer på alle plan i det Nordiske samarbeidet. I embetsmannskomiteene for lovsamarbeid møtes representanter fra de nordiske landenes lovavdelinger. Komiteen holder seg fortløpende orientert om utviklingen på området og kan etter eventuelle behov for harmonisering generere lovendringer.

For øvrig vil jeg nevne at det nå er etablert et nordisk grensehinderforum med representanter fra landene og de selvstyrte områdene. Grensehinderforumet skal arbeide for å fjerne konkrete grensehindringer. Det vil ha ansvar for å identifisere aktuelle utfordringer, gjennomgå innrapporterte problemer og gjøre aktuelle prioriteringer.

Jeg har utnevnt tidligere stortingsrepresentant, regjeringsmedlem ( også samarbeidsminister) og riksrevisor Bjarne Mørke Eidem som norsk representant i forumet. Mørk Eidem skal ha en nær dialog med de berørte departementer, og det vil i den forbindelse være naturlig å presisere behovet for å unngå nye grensehindringer.